• Feltrapport fra JOVA-programmet for Naurstadbekken 2012 

   Pedersen, Rikard (Research report, 2014)
   Dyrket mark i nedbørfeltet er dominert av langvarig eng og beite. Totale mengder tilført fosfor og nitrogen i 2012 var av de laveste som er registrert i måle-perioden. Tapene av fosfor, nitrogen og suspendert stoff var ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Skas-Heigre 2014 

   Molversmyr, Åge; Hauken, Marit (Research report, 2016)
   I 2014/2015 kom det mer nedbør enn normalt (124 %), og middeltem-peraturen var også høyere enn normalen. Totalt for perioden var nedbørmengden 1464 mm, mens avrenningen var 743 mm. Dette gir et nedbøroverskudd på 721 mm. ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Skas-Heigre 2015 

   Molversmyr, Åge; Hauken, Marit (Research report, 2017)
   I 2015/2016 kom det nær normalt med nedbør (men mindre enn gjennom-snittet for foregående 20-års periode ), mens middeltemperaturen var litt høyere enn normalen. Totalt for perioden var nedbørmengden 1186 mm, mens avrenningen ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Skas-Heigre-kanalen 2011 

   Molversmyr, Åge; Hauken, Marit (Research report, 2013)
   I perioden 1. mai 2011 til 1. mai 2012 var både nedbørmengden og middel-temperaturen høyere enn normalen. Nedbørmengden var 1552 mm, mens det var 660 mm avrenning. Dette gir et nedbøroverskudd på 892 mm, som er betydelig ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Skas-Heigre-kanalen 2012 

   Molversmyr, Åge; Hauken, Marit (Research report, 2012)
   I 2012/2013 var nedbørmengden omtrent som normal, mens middeltemperaturen var litt lavere enn normalen. Totalt for perioden var nedbørmengden 1122 mm, mens avrenningen var 632 mm. Dette gir et nedbøroverskudd på 490 mm. I ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Skas-Heigre-kanalen 2013 

   Molversmyr, Åge; Hauken, Marit (Research report, 2015)
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Skuterudfeltet 2011 

   Deelstra, Johannes (Research report, 2013)
   Skuterudfeltet ligger i Ås kommune og er dominert av korndyrking. I året 2011/2012 var det mye nedbør og mer avrenning enn normalt. Det ble gjødslet med lite fosfor, og en høy andel av arealet lå i stubb over vinteren. ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Skuterudfeltet 2012 

   Deelstra, Johannes (Research report, 2014)
   Skuterudfeltet ligger i Ås kommune og er dominert av korndyrking. I året 2012/ 2013 var det mye nedbør på sommeren/høsten, og en kraftig regnepisode i april førte til store skader og store jord- og fosfortap. Det ble ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Skuterudfeltet 2013 

   Deelstra, Johannes (Research report, 2015)
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Skuterudfeltet 2014 

   Deelstra, Johannes (Research report, 2016)
   Skuterudfeltet ligger i Ås kommune og er dominert av korndyrking. I 2014/2015 var årstemperaturen (8,1 °C) høyere enn normaltemperaturen (5,3 °C). Årsnedbøren (987 mm) var høyere enn normal nedbør (785 mm). Årsavrenningen ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Skuterudfeltet 2015 

   Deelstra, Johannes (Research report, 2017)
   Skuterudfeltet er dominert av korndyrking. I 2015/2016 var årstemperaturen (6,7 °C) høyere enn normaltemperaturen (5,3 °C). Årsnedbøren (1139 mm) var høyere enn normal årsnedbør (785 mm), og årsavrenningen (658 mm) var ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Timebekken 2011 

   Hauken, Marit (Research report, 2013)
   Dyrket mark i Timefeltet er dominert av eng. I 2011 ble det gjødslet med 4,7 kg fosfor per dekar, hvorav 0,4 kg per dekar var mineralgjødsel. Det representerer en liten økning i forhold til året før. Det var mye nedbør og ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Timebekken 2012 

   Hauken, Marit (Research report, 2014)
   Dyrket mark i Timefeltet er dominert av eng. I 2012 ble det gjødslet med 4,9 kg fosfor per dekar, noe som er en liten økning fra året før. Kun 0,1 kg per dekar av det tilførte fosforet var fra mineralgjødsel. Året 2012/2013 ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Timebekken 2013 

   Hauken, Marit (Research report, 2015)
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Timebekken 2014 

   Hauken, Marit (Research report, 2016)
   Dyrket mark i Timefeltet er dominert av eng. I 2014 ble det gjødslet med 4,4 kg fosfor per dekar, som tilsvarer gjennomsnittet for overvåkingsperioden. Det ble ikke tilført fosfor med mineralgjødsel. Overvåkingsåret 2014/2015 ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Timebekken 2015 

   Skaalsveen, Kamilla (Research report, 2017)
   Dyrket mark i Timefeltet er dominert av eng. I 2015 ble det gjødslet med 5 kg fosfor per dekar jordbruksareal, hvorav 90 % kom fra husdyrgjødsel. I løpet av overvåkingsåret 2015/2016 ble det registrert 1131 mm nedbør, ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Vasshaglona 2011 

   Bechmann, Marianne (Research report, 2013)
   I 2011 var både nitrogengjødslingen (17,1 kg/daa) og fosforgjødslingen (3,8 kg/ daa) lav sammenlignet med tidligere i overvåkingsperioden. Det var forholdsvis stor avrenning i dette rapporteringsåret, men tapene av partikler ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Vasshaglona 2012 

   Bechmann, Marianne (Research report, 2014)
   I Vasshaglona blir det dyrket potet og grønnsaker på om lag halvparten av arealet. I 2012 var den gjennomsnittlige nitrogen- (19,5 kg/daa) og fosforgjødslingen (4,8 kg/ daa) på nivå med gjennomsnittet for overvåkingsperioden. ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Vasshaglona 2013 

   Øgaard, Anne Falk (Research report, 2015)
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Vasshaglona 2014 

   Øgaard, Anne Falk (Research report, 2016)
   I gjennomsnitt ble det tilført 23,6 kg nitrogen og 7,1 kg fosfor per dekar jordbruksareal i 2014. Dette er en del mer enn gjennomsnittet for overvåkingsperioden. En større andel av arealet ble jordarbeidet på høsten ...