Select a community to browse its collections.

 • Agricat 2-beregninger av jord- og fosfortap i vannområdet PURA, basert på arealbruk i 2023 

  Kværnø, Sigrun (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
  På oppdrag fra vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget (PURA) er den empiriske modellen Agricat 2 brukt til å beregne potensialet for erosjon og fosforavrenning fra jordbruksarealer i 16 tiltaksområder, ...
 • Vegetasjon og utmarksbeite i Oppheimsdalen og Brekkedalen 

  Angeloff, Michael; Rekdal, Yngve (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
  Norsk institutt for bioøkonomi utførte somrane 2022 og 2023 vegetasjonskartlegging av området Oppheimsdalen og Brekkedalen i Voss herad. Samla areal er 104 km². Kartlegginga er gjort etter instruks for kartlegging i målestokk ...
 • Halsklaver på lam som forebyggende tiltak mot kongeørn 

  Eilertsen, Svein Morten; Hansen, Inger; Hagen, Snorre (Journal article, 2024)
  En oppsummering av utprøvinger med halsklaver på lam fra 1990-tallet viste at klaver kan ha tapsforebyggende effekt, spesielt i områder hvor gaupe er den dominerende rovdyrarten Carlsen m.fl. 2006, Hansen & Carlsen 2006). ...
 • Funn av rester av plantevernmidler i organiske gjødselvarer i 2023 - Overvåking- og kartleggingsprogram 

  Almvik, Marit; Stuveseth, Kari; Berg, Henriette Engen; Senneset, Gunvor; Vartdal, Ellen; Alsbirij, Mohammad (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
  Rapporten presenterer resultatene fra et Overvåking- og kartleggingsprogram for rester av plantevernmidler i organiske gjødselvarer i 2023, på oppdrag for Mattilsynet. Det ble samlet inn og analysert 60 prøver organiske ...
 • Miljøovervåkingsprogram ved Torp Sandefjord lufthavn. Resultater fra kalenderåret 2023 

  Roseth, Roger; Myhre Sverdrup, Elise; Johansen, Øistein (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
  Rovebekken drenerer mye av Sandefjord lufthavn. Det ble ikke påvist glykol i ukeblandprøvene fra Rovebekken gjennom avisingssesongen 2023. Kravene i utslippstillatelsen er dermed overholdt. Det ble ikke påvist formiat i ...

View more