Select a community to browse its collections.

 • Naturskog i Norge. En arealberegning basert på bestandsalder i Landsskogtakseringens takstomdrev fra 1990 til 2016 

  Storaunet, Ken Olaf; Rolstad, Jørund (NIBIO Rapport;6(44) 2020, Research report, 2020-04)
  Begrepet ‘naturskog’ blir brukt i skogbruks-, friluftslivs- og naturvernsammenheng for å beskrive skog som er lite påvirket av mennesker. Naturskog er definert som «skog framkommet ved naturlig foryngelse av stedegent ...
 • Årsrapport 2019 

  Pedersen, Ragnar (Research report, 2020-04)
 • Sunnhjort – Et merkeprosjekt for hjort på indre Sunnmøre - Sluttrapport 

  Meisingset, Erling L.; Brekkum, Øystein; Lande, Unni Støbet (NIBIO-rapport;6(57) 2020, Research report, 2020-04)
  kunnskap om hjortens arealbruk på indre Sunnmøre til grunnlag for hjorteforvaltningen i regionen. Rapporten tar også for seg påkjørsler av hjort i studieområdet og det er gjennomført analyser av risiko for påkjørsler. ...
 • Kjøtfe på utmarksbeite. Beiteressursar i soner for arealtilskot. 

  Rekdal, Yngve; Angeloff, Michael (NIBIO Rapport;6(56) 2020, Research report, 2020-03)
  For prosjektet «Bærekraftig storfeproduksjon basert på grovfôr», er det i denne rapporten gjeve omtale av ressursgrunnlaget for utmarksbeite og ulike tilhøve kring bruk av beite, med særleg vekt på storfe, knytt til soner ...
 • Utbygging av Follobanen. Overvåking av vannkvalitet. Årsrapport 2019 

  Skrutvold, Johanna; Nytrø, Thor; Vikheim, Vetle; Johansen, Øistein (NIBIO Rapport;6(17) 2020, Research report, 2020-04)
  På oppdrag fra Bane NOR har NIBIO overvåket vannkvalitet i resipienter som kan motta avrenning fra anleggsarbeider i forbindelse med utbygging av Follobanen. NIBIO har driftet opptil 10 målestasjoner utstyrt med ...

View more