Now showing items 1-20 of 128

  • Risikovurdering av Ips amitinus ved tømmerimport - Sannsynlighet for introduksjon og effekt på barkbilleutbrudd 

   Økland, Bjørn; Skarpaas, Olav (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;07/06, Research report, 2006)
   En ny barkbilleart Ips amitinus har vært påvist i importtømmer i 2002. Vi har studert muligheten for at denne arten kan bidra til hyppigere eller forsterkete barkbilleutbrudd i samspill med granbarkbillen. Undersøkelsen ...
  • Granbarkbillen. Registrering av bestandsstørrelsen i 2006 

   Økland, Bjørn; Wollebæk, Gro; Halvorsen, Ingermari; Christiansen, Erik (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;4/06, Research report, 2006)
   Bestanden av granbarkbillen viser en økende trend på Østlandet og i Trøndelag etter en periode med relativt lave nivåer i foregående år. Økningen kan ha sammenheng med en uvanlig god vekstsesong. I noen områder kan tidligere ...
  • Framework for reporting under article 3.3 and 3.4 of the Kyoto protocol 

   Strand, Geir-Harald (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;1-2006, Research report, 2006)
   This report describes a methodology for Norwegian reporting under Article 3.3 and Article 3.4 (if elected) of the Kyoto protocol. The proposal is to report Afforestation/Reforestation (AR) and Deforestation (D) under Article ...
  • Emissions and removals of greenhouse gases associated by LULUCF in Norway. Documentation of the 2006 submission to UNFCCC 

   Hylen, Gro (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;08/2006, Research report, 2006)
   The Intergovernmental Panel on Climate Change under the UN finalised in 2004 the report “Good Practice Guidance for Estimating and Reporting of Emissions and Removals from Land Use, Land-use Change and Forestry”. The present ...
  • Estimates of emissions and removals resulting from activities under article 3.3 and 3.4 of the Kyoto Protocol 

   Bloch, V.V.H.; Flugsrud, Ketil; Gobakken, Terje; Hylen, Gro; Rypdal, Kristin; Tomter, Stein Michael (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;2-2006, Research report, 2006)
   As a party to the Kyoto Protocol, Norway will be required to report its emissions by sources and removals by sinks of CO2 and other greenhouse gases resulting from afforestation, reforestation and deforestation (Article ...
  • Storfebeite i utmark for eiendommene Løsset, Deset og Rød. Åmot kommune 

   Rekdal, Yngve (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;3/06, Research report, 2006-11-12)
  • Utmarksbeite i området Nordaberget/Blåenga. Våler kommune 

   Rekdal, Yngve (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;06/2006, Research report, 2006-11-27)
   På oppdrag fra Hedemarken og Sør-Østerdal jordskifterett er det i denne rapporten gitt ei vurdering av utmarksbeite for området Nordaberget/Blåenga nordvest i Våler kommune i Hedmark. Vurderingene omfatter beitekvalitet ...
  • Fagutgreiing tema 'Jordbruk og seterdrift' for utvidingsprosjekt Markbulia/Einunna 

   Rekdal, Yngve (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;15/2007, Research report, 2007)
   På oppdrag frå Glommens og Laagens brukseierforening har Norsk institutt for skog og landskap (Skog og landskap) utført ei vurdering av konsekvensar for jordbruk og seterdrift ut frå planer om auka reguleringshøgd for ...
  • Foryngelsesresultat etter lukkede hogster i Oslo og Akershus 

   Hanssen, Kjersti Holt (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;18/2007, Research report, 2007)
   Rapporten tar for seg foryngelsesresultatet etter lukkede hogster i barskog innenfor Markagrensen i Oslo og Akershus. Med utgangspunkt i alle hogstmeldinger i dette området i perioden 1992- 1997, ble alle flater hvor det ...
  • Markslag og jordsmonn på Haugehåtveit nedre, 833-97/10, i Tokke kommune, Telemark 

   Klakegg, Ove Mindor; Mjaavatten, Elling (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;12/07, Research report, 2007)
   Norsk Institutt for Skog og Landskap har etter oppdrag for Tove Bringsvær, Bø ajourført markslag og kartlagt jordsmonnet på dyrka mark på garden Haugehåtveit nedre i Tokke kommune. Jordsmonn og markslag er kartlagt etter ...
  • Økologisk landskapsplan for Østmarka (og Sørmarka) - en faglig vurdering 

   Rolstad, Jørund (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;03/2007, Research report, 2007)
  • 3Q - Kulturminner og -miljøer i jordbrukets kulturlandskap. Rapport for prosjektårene 2004-2006 

   Stensgaard, Kari; Reid, Svein Johan (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;07/2007, Research report, 2007)
   Norsk institutt for skog og landskap driver et nasjonalt program for registrering av tilstand og endring i jordbrukets kulturlandskap. Utgangspunktet er kartlegging og statistiske analyser av et representativt utvalg av ...
  • Overvåking av bjørkeskog på Kårstø, Tysvær, Rogaland 

   Aamlid, Dan; Røsberg, Ingvald (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;01/2007, Research report, 2007)
   Kronevurdering av trærne på observasjonsflatene i 2006 viste at tilstanden fortsatt var god og som forventet ut fra vekstforholdene, og bekrefter de foregående undersøkelser. Vi kan ikke se at variasjon og forskjeller fra ...
  • Vegetasjon, skog og biologisk mangfold i Evenes, Narvik og Tjeldsund. Ressurskartlegging i Ofoten 

   Bryn, Anders; Haugen, Finn-Arne; Angeloff, Michael (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;05/2007, Research report, 2007)
   Norsk institutt for skog og landskap har utført ressursregistreringer i utmark i Evenes, Narvik og Tjeldsund kommuner. Dette omfatter skoglige registreringer i plantefelt og produktiv skog, samt inndeling av bjørkeskogen ...
  • Resultatkontroll Skogbruk/miljø. Rapport 2006 

   Unknown author (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;04/07, Report, 2007)
  • Helsetilstanden i norske skoger. Resultater fra landsrepresentativ overvåking 1989-2006 

   Hylen, Gro; Larsson, John Y. (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;09/2007, Research report, 2007)
   Resultetene for registreringsåret 2006 viser en nedgang i kronetetthet for alle treslagene og i begge aldersgruppene i forhold til 2005. Etter 6 år med bedring i kronetettheten ble det i 2005 registrert en nedgang for ...
  • Granbarkbillen. Registrering av bestandsstørrelsene i 2007 

   Økland, Bjørn; Christiansen, Erik; Wollebæk, Gro (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;16/2007, Research report, 2007)
   Barkbillebestandene i Trøndelag og Nordland har vist en økende trend fram til i år og vil trolig øke ytterligere etter den varme sommeren i 2007. Nivået i disse fylkene er for tiden blant de høyeste i landet, og i ...
  • Vegetasjon og beite i Setesdal Vesthei 

   Rekdal, Yngve; Angeloff, Michael (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;08/2007, Research report, 2007-02)
   På oppdrag frå Stasskog SF, Forvaltningssekretariatet SVR og kommunane Bykle, Sirdal og Valle har Norsk inst. for skog og landskap utført ei beitegransking for delar av beiteområdet til Jæren smalelag i Setesdal vesthei. ...
  • Vegetasjon og beite i Rendalen Østfjell. Spekedalen, Sølendalen og Joten 

   Rekdal, Yngve (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;11/2007, Research report, 2007-03)
   Vegetasjonskart gjev eit bilete av den mosaikken av vegetasjonstypar som det naturlege plantedekket består av. Ein vegetasjonstype er ei karakteristisk samling planteartar som vil gå att på lokalitetar med like veksetilhøve. ...
  • Vegetasjon og beite i Lokkarfjorden beiteområde 

   Bjørklund, Per K.; Haugen, Finn-Arne; Rekdal, Yngve (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;02/2007, Research report, 2007-03)
   I Lokkarfjorden beiteområde i Alta kommune er det vegetasjonskartlagt et areal på 10 km². Kartlegginga er utført etter Skog og Landskap sitt system for vegetasjonskartlegging i M 1:20 000 - 50 000. Det er framstilt ...