• Resultatkontroll skogbruk/miljø. Foryngelse og miljøhensyn på 1200 hogstfelt kontrollert i Glåmdalsregionen i perioden 1994 til 2011 

   Granhus, Aksel; Rudi, Per (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;10/2012, Research report, 2012)
   I denne rapporten presenteres resultater som er framkommet gjennom den årlige resultatkontrollen for skogbruk og miljø i de syv kommunene i Glåmdalsregionen. Kontrollen utføres av kommunal skogbruksmyndigehet og ble første ...
  • Resultatkontroll Skogbruk/miljø. Rapport 2006 

   Ukjent forfatter (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;04/07, Report, 2007)
  • Resultatkontroll Skogbruk/miljø. Rapport 2007 

   Ukjent forfatter (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;14/2008, Report, 2008)
  • Resultatkontroll Skogbruk/miljø. Rapport 2008 

   Ukjent forfatter (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;17/2009, Report, 2009)
  • Resultatkontroll skogbruk/miljø. Rapport 2009 

   Granhus, Aksel; Eriksen, Rune; Moum, Svein Ola (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;23/2010, Research report, 2010)
   I denne rapporten presenteres resultatene fra resultatkontrollen i 2009, som omfatter foryngelseskontroll, kontroll av skogsveger og kontroll av skogbruksplaner. Resultatene fra foryngelseskontrollen er basert på kontroll ...
  • Resultatkontroll skogbruk/miljø. Rapport 2010 

   Granhus, Aksel; Eriksen, Rune; Moum, Svein Ola (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;16/2011, Research report, 2011)
   I denne rapporten presenteres resultatene fra resultatkontrollen i 2010, som omfatter foryngelseskontroll, kontroll av skogsveger og kontroll av skogbruksplaner. Foryngelseskontrollen er fra og med 2010 noe endret i forhold ...
  • Resultatkontroll skogbruk/miljø. Rapport 2011 

   Granhus, Aksel; Eriksen, Rune; Moum, Svein Ola (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;08/2012, Research report, 2012)
   I denne rapporten presenteres resultatene fra resultatkontrollen i 2011, som omfatter foryngelseskontroll, kontroll av skogsveger og kontroll av skogbruksplaner. Resultatene fra foryngelseskontrollen er basert på 1 018 ...
  • Resultatkontroll skogbruk/miljø. Rapport 2012 

   Granhus, Aksel; Eriksen, Rune; Moum, Svein Ola (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;05/2013, Research report, 2013)
   I denne rapporten presenteres resultatene fra resultatkontrollen i 2012, som omfatter foryngelseskontroll, kontroll av skogsveger og kontroll av skogbruksplaner. Resultatene fra foryngelseskontrollen er basert på 990 ...
  • Resultatkontroll skogbruk/miljø. Rapport 2013 

   Granhus, Aksel; Eriksen, Rune; Moum, Svein Ola (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;2014-08, Research report, 2014)
   I denne rapporten presenteres resultatene fra resultatkontrollen i 2013, som omfatter resultatkontrollen for foryngelse, kontroll av skogsveger og kontroll av skogbruksplaner. Resultatene fra resultatkontrollen for ...
  • Risikofaktorer for stormskader - Analyse basert på skader etter Dagmar 

   Solberg, Svein; Lohne, Tor Peder; Von Lüpke, Nikolas; Tarp, Peter (Oppdragsrapport fra Skog og Landskap;, Research report, 2014)
   Formålet med denne studien var å identifisere risikofaktorer for stormskader basert på skadde felt etter stormen Dagmar 26. desember 2011. I tråd med erfaringer fra Norge og forskning fra andre land var hypotesen at omfanget ...
  • Risikovurdering av Ips amitinus ved tømmerimport - Sannsynlighet for introduksjon og effekt på barkbilleutbrudd 

   Økland, Bjørn; Skarpaas, Olav (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;07/06, Research report, 2006)
   En ny barkbilleart Ips amitinus har vært påvist i importtømmer i 2002. Vi har studert muligheten for at denne arten kan bidra til hyppigere eller forsterkete barkbilleutbrudd i samspill med granbarkbillen. Undersøkelsen ...
  • Satellittkartlegging av hogst og skogskader 

   Solberg, Svein; Bjørkelo, Knut; Gjertsen, Arnt Kristian; May, Johannes; Pierzchala, Marek; Timmermann, Volkmar; Solheim, Halvor (Oppdragsrapport fra Skog og Landskap;, Research report, 2014)
   Satellittdata har et potensial til å bidra til å dekke viktige kartleggings- og overvåkingsoppgaver i skog, særlig for deteksjon av skogskader og hogst. Formålet med prosjektet er å utvikle og demonstrere metoder for en ...
  • Skogarealressursene i kystskogbruket. Status og utviklingstrekk 

   Øyen, Bernt-Håvard; Eriksen, Rune (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;01/08, Report, 2008)
   Etter om lag 50 år med målrettet skogreising har kyst- og fjordstrøkene i Norge fått etablert et betydelig ressursgrunnlag, antakelig det største vi har hatt de siste 300 år. Situasjonen på kysten har særlig de siste 50 ...
  • Skoglevende rødlistearter og deres tilknytning til livsmiljø. Rødliste 2006 og sammenligninger med rødliste 1998 

   Blom, Hans H. (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;13/2008, Research report, 2008)
   Målsetningen med prosjektet har vært (1) å undersøke om det er viktige forandringer fra forrige rødliste i betydningen av livsmiljøer som inngår i skogbrukets miljøregistreringer, og (2) å peke på eventuelle nye livsmiljøer ...
  • Skogreisingen på kysten – et streiftog gjennom historien 

   Øyen, Bernt-Håvard (Others, 2008)
  • Skogressurser i Åfetdalen, Feios, Vik i Sogn 2010 

   Nyeggen, Hans; Øyen, Bernt-Håvard (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;01/2011, Research report, 2011)
   Som ein del av prosjektet ”Frå ti til ein”, eit eigedomsoverbyggjande samarbeid for private, personlege skogeigarar i kystskogbruket, gjennomførte Skog og landskap sommaren 2010 ein ekstensiv skogtakst i Åfetdalen i Feios. ...
  • Skogtilstanden i verneområder og vurderinger av mulighetene for intensivert overvåking gjennom Landsskogtakseringen 

   Astrup, Rasmus Andreas; Eriksen, Rune; Antón-Fernández, Clara; Granhus, Aksel (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;19/2011, Research report, 2011-11-04)
   Med grunnlag i Landsskogtakseringens prøveflater beskriver denne rapport skogtilstanden på vernet areal samt vurder mulighetene for økt overvåking av vernet areal gjennom Landsskogtakseringen. I henhold til Landsskogtakseringens ...
  • Snutebilleundersøkelsen 2010 - Hedmark og Oppland 

   Hanssen, Kjersti Holt (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;02/2012, Research report, 2012)
   Rapporten presenterer resultater fra en undersøkelse om skader i skogplantefelt etter gnag fra gransnutebille (Hylobius abietis). Til sammen 154 foryngelsesfelt på Sør- og Østlandet ble undersøkt, de fleste på høsten 2010, ...
  • Sprekkdannelser i laftevirke. Effekt av å lage sagsnitt i virket 

   Flæte, Per Otto; Larnøy, Erik (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;22/2009, Research report, 2009)
   Til laftevirke benyttes som regel grove tverrsnittsdimensjoner med innesluttet marg. Sprekker oppstår når virket tørker. Sprekkene vil normalt ta korteste vei fra overflaten og inn mot margen, noe som medfører at det på ...
  • State of plant genetic resources for food and agriculture in Norway 

   Asdal, Åsmund (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;19/2008, Research report, 2008)
   The Second Norwegian National Report on PGR describes the current state of plant genetic resources (PGR) in Norway. Changes and developments since the first national PGR report in 1996 was issued are commented in particular. ...