• Tid for knoppskyting bestemmes i frøet 

   Kvaalen, Harald; Johnsen, Øystein (Glimt fra Skog og landskap;01/08, Others, 2008)
   En endring i det globale klimaet vil sannsynligvis føre til en endring i plantenes geografiske utbredelse. Dette vil igjen være en ufordring for plantenes ”evolusjonære muligheter”. Flere av bartreartene blir ikke kjønnsmodne ...
  • Tilbakeblikk - dokumentasjon av norske landskap i endring 

   Puschmann, Oskar; Dramstad, Wenche (Glimt fra Skog og landskap;08/09, Research report, 2009)
   Norge var blant de første landene som underskrev den europeiske landskapskonvensjonen, og det første landet til å ratifisere eller godkjenne den. Konvensjonen slår fast at alle typer landskap er viktige for enkeltmenneskene, ...
  • Tredrepende barkbiller i Europa og Nord-Amerika - Hva om de møtes på samme kontinent? 

   Økland, Bjørn (Glimt fra Skog og landskap;06/09, Research report, 2009)
   Det er granbarkbillen (Ips typographus) som står for de største barkbilleutbruddene i Europa. For tiden har den omfattende utbrudd i Slovakia, og de siste utbruddene i Sør-Norge på 1970-tallet påførte næringen et tap i ...
  • Tørking av flis med overskuddsvarme fra vannkraftverk 

   Nordhagen, Eirik (Glimt fra Skog og landskap;03/10, Others, 2010)
   I senere år er det bygd opp en betydelig industri for å levere fjernvarme som i stor grad er basert på forbrenning av avfall og i noen grad på elektrisitet, bioenergi og fossilt brensel. Det er et mål å erstatte fyringsoljer ...
  • Utmarksbeite - kvalitet og kapasitet 

   Rekdal, Yngve (Glimt fra Skog og landskap;08/08, Others, 2008)
   Utmarksbeite er eit viktig grunnlag for norsk landbruk. I alt blir 2 millionar sau, 230 000 storfe og 60 000 geit sleppt i utmark. Til saman blir det hausta fôr til ein verdi av nesten 1 milliard kroner kvart år. Om lag ...
  • Vi tar pulsen på trærne 

   Børja, Isabella; Clarke, Nicholas; Dreslerová, J; Eldhuset, Toril Drabløs; Gebauer, Roman; Gryc, V; Krokene, Paal; Nagy, Nina Elisabeth; Urban, J; Volařík, Daniel (Glimt fra Skog og landskap;06/10, Others, 2010)
   Tørkestress hos gran ser ut til å bli et stadig større problem i mange europeiske land. På Skog og landskap har vi et EØS-samarbeidsprosjekt med tsjekkiske forskere fra Mendel-universitetet i Brno hvor vi i detalj undersøker ...
  • Viktige arealer for biologisk mangfold og vitenskapen bak 

   Sætersdal, Magne; Gjerde, Ivar; Blom, Hans H. (Glimt fra Skog og landskap;09/08, Others, 2008)
   Siden 2001 har det så langt blitt utført miljøregistreringer i forbindelse med skogbruksplanlegging på ca. 65 prosent av alt produktivt skogareal i Norge. Registreringene gjøres etter en metodikk som ble utviklet i prosjektet ...
  • Økologiske konsekvenser av hogstavfall til bioenergi 

   Hanssen, Kjersti Holt; Clarke, Nicholas (Glimt fra Skog og landskap;03/09, Research report, 2009)
   Regjeringen har som mål å øke bruken av bioenergi med 14 TWh innen 2020, altså omtrent en dobling av dagens nivå. Hogstavfall er en viktig ressurs for å nå dette målet. Men et intensivt uttak av hogstavfall kan påvirke ...
  • Økosystemers universelle følsomhet 

   Lange, Holger (Glimt fra Skog og landskap;08/10, Others, 2010)
   Skogøkosystemer binder karbon fra atmosfæren via fotosyntesen, men frigjør også karbon gjennom respirasjon. Nye beregninger viser hvor mye temperaturen påvirker denne balansen. Vi finner en nesten universell sammenheng ...
  • Økt avvirkning i områder med dårlig bæreevne 

   Hohle, Anders Møyner Eid (Glimt fra Skog og landskap;04/2011, Others, 2011)
   En stor andel av den hogstmodne skogen i Norge står i vanskelig tilgjengelige områder. I tillegg etterspør industrien i økende grad virke gjennom hele året. Kombinert med ustabile vinterforhold gjør dette planlegging av ...