Now showing items 21-40 of 120

  • Slurv med vask gir sprøyteskade 

   Skuterud, Rolf (Grønn kunnskap e;7(122) 2003, Research report, 2003)
   Slurv med vask av sprøyteutstyr fører hvert år til sprøyteskader. Det er ikke alltid tilstrekkelig å vaske sprøyta bare med vann. Det sikreste er å bruke et av de anbefalte vaskemiddel, og da fortrinnsvis det som er oppgitt ...
  • God dyrkingspraksis for hagesalat i veksthus- og frilandsdyrking med sikte på redusert nitratinnhold 

   Dragland, Steinar (Grønn kunnskap e;7(133) 2003, Research report, 2003)
   I 1997 vedtok EU en forordning som setter maksimalgrenser for konsentrasjon (her referert til som innhold) av nitrat i salat. Forordningen gjelder fra 17.9.1998, - også for Norge. Det er dyrkeren som er ansvarlig for at ...
  • Lavdosepraparat godkjent mot ugras i grasmark 

   Skuterud, Rolf (Grønn kunnskap e;7(112) 2003, Research report, 2003)
   Lavdosepreparatene Gratil WG 75 og Harmony DF 75 er nå godkjent mot ugras i grasmark. Disse preparatene har sin styrke først og fremst mot høymole, og ved at de i stor grad skåner kløveren. Sammenlignet med dagens godkjente ...
  • Nematoder som nyttedyr i jordbærproduksjon 

   Salinas, Solveig Haukeland (Grønn kunnskap e;7(128) 2003, Research report, 2003)
   Nyttenematoder (insektpatogene nematoder: Steinernema og Heterorhabditis) kan brukes til mikrobiologisk bekjempelse av insektskadedyr. I dag finnes nematodene på markedet og brukes mest mot hærmygg i veksthus. I Norge er ...
  • Hvor kan urtedyrkerne få veiledning? 

   Dragland, Steinar (Grønn kunnskap e;8(120G) 2004, Research report, 2004)
   Artikkelen er skrevet som bakgrunn for innlegg på Nordisk konferanse om produksjon, foredling og salg av urter, Hamar, 23.-24. aug. 2004
  • Fagrapport fra konferansen PHYTOPHARM 2004 

   Dragland, Steinar (Grønn kunnskap e;8(120I) 2004, Research report, 2004)
   Artikkelen er skrevet som bakgrunn for innlegg på Nordisk konferanse om produksjon, foredling og salg av urter, Hamar, 23.-24. aug. 2004
  • The 8th International symposium on Plum and Prune. Plant protection and ecological production 

   Vangdal, Eivind (Grønn kunnskap e;8(112I) 2004, Research report, 2004)
  • Ugrasmidler i potet 

   Skuterud, Rolf (Grønn kunnskap e;7(130) 2003, Research report, 2003)
   Handelspreparatene Fenix, Titus 25 DF og Agil 100 EC ble i 1996 godkjent mot ugras i potetåker. Disse preparatene virker mot ulike ugrasarter. Delvis supplerer de virkeområdet til tidligere godkjente preparat slik at flere ...
  • Humledyrking var påbudt ved lov - nå har Nordisk Genbank tatt vare på mangfoldet 

   Dragland, Steinar (Grønn kunnskap e;8(108) 2004, Research report, 2004)
   Humleplanten var tidligere en viktig vekst i norsk landbruk. Den ble brukt i forbindelse med ølbrygging og tekstilproduksjon, og som prydplante. For om lag 200 år siden minket interessen, og nå finnes humlen nesten bare ...
  • Resultater av offisiell verdiprøving i fôrvekster 2004. B. Sorter som ikke er ferdig testet 

   Molteberg, Bjørn; Enger, Frank (Planteforsk Grønn kunnskap e;9(103) 2005, Research report, 2005)
   Dette er en forvaltningsoppgave som gjennomføres på oppdrag fra Mattilsynet (tidligere Landbrukstilsynet) ( www.mattilsynet.no ). Målet er å framskaffe resultater for godkjenning av nye sorter for opptak på norsk sortsliste. ...
  • Resultater av offisiell verdiprøving i fôrvekster 2004. A. Sorter som er ferdig testet 

   Molteberg, Bjørn; Enger, Frank (Planteforsk Grønn kunnskap e;9(102) 2005, Research report, 2005)
   Dette er en forvaltningsoppgave som gjennomføres på oppdrag fra Mattilsynet (tidligere Landbrukstilsynet) ( www.mattilsynet.no ). Målet er å framskaffe resultater for godkjenning av nye sorter for opptak på norsk sortsliste. ...
  • Solsikke (Helianthus spp.). Erfaringer med produksjon av snittblomster på friland 

   Dragland, Steinar; Baardseth, Anna Ingberg; Bøhmer, Eli Dæhlin; Baardseth, Aksel (Planteforsk Grønn kunnskap e;9(109) 2005, Research report, 2005)
   I perioden 2002-2004 var det tre gardbrukere i Hamarregionen som sammen med Planteforsk Kise gjennomførte et brukerstyrt prosjekt om produksjon og salg av solsikke. Prosjektet fikk økonomisk støtte fra Statens nærings- og ...
  • Rotstokkròte - ein ny jordbærsjukdom 

   Stensvand, Arne; Semb, Lars (Grønn kunnskap e;7(118) 2003, Research report, 2003)
   Rotstokkròte som er årsaka av algesoppen Phytophthora cactorum (Leb. & Cohn) Schroet., vart påvist i jordbær første gong i 1992 i Noreg. Til no er det i sortane Elsanta, Inga, Jonsok, Korona, Nora, Polka og Zefyr at ...
  • Cryptocline taxicola 

   Talgø, Venche; Ørstad, Kari; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101D) 2003, Research report, 2003)
  • Korncystenematodene Heterodera avenae og H. filipjevi - bekjempelse med resistente sorter 

   Holgado, Ricardo; Andersson, Stig (Grønn kunnskap e;7(111) 2003, Research report, 2003)
   Ved bekjempelse av korncystenematoder ved hjelp av resistenssorter av korn, er det viktig å vite hvilke arter og patotyper av korncystenematoder som finnes i jorda, så en kan benytte riktig kornsort. Ved hjelp av resistente ...
  • Nectria spp. 

   Talgø, Venche; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101S) 2003, Research report, 2003)
   Ulike artar innan soppslekta Nectria er vanleg på mange ulike grøntanleggsplanter her i landet. Både bar- og lauvtre kan verta angrepne, og då særleg etter at plantene er såra ved skjering/klypping. Soppen kan gi sprukken ...
  • Årsrapport 2004 fra forskningsprosjektet ”Etablering av lauvskog” 

   Fløistad, Inger (Grønn kunnskap e;8(128) 2004, Research report, 2004)
   Prosjektet ”Etablering av lauvskog” skal gjennomføres innenfor tidsrammen 01.01.2002 –31.12.2005. Prosjektansvarlig er Torleiv Tho, leder ved Reiersøl og Lyngdal planteskoler AS. Faglig prosjektleder er Inger S. Fløistad, ...
  • Pestalotiopsis spp. 

   Talgø, Venche; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101J) 2003, Research report, 2003)
   Soppen Pestalotiopsis spp. er svært vanleg her i landet, spesielt på ulike bartre. Denne soppen vert ofte omtala som ein sekundær skadegjerar, men spesielt på ulike sypressartar, tyder mykje på at Pestalotiopsis er ein ...
  • Tørråte i potet - biologi og bekjempelse 

   Hermansen, Arne; Nordskog, Berit (Grønn kunnskap e;7(129) 2003, Research report, 2003)
   Tørråtesoppen (Phytophthora infestans (Mont.) de Bary.) finnes i nesten alle områder av verden hvor det dyrkes poteter. Den har imidlertid størst skadeomfang i de tempererte klimasonene. I Norge er tørråte den viktigste ...
  • Gremmeniella abietina (furuas knopp- og greintørkesopp) 

   Talgø, Venche; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101I) 2003, Research report, 2003)
   Furuas knopp- og greintørkesopp (Gremmeniella abietina) gjer år om anna stor skade på barskogen her i landet. Gran vert stort sett mindre skadd enn furu. Etter ein epidemi på Austlandet i 2001, vart det også funne skadar ...