Now showing items 10-29 of 40

  • Gjengroing - problemer, men også nye muligheter 

   Øyen, Bernt-Håvard; Gjølsjø, Simen (Glimt fra Skog og landskap;02/07, Others, 2007)
   Over hele landet kan vi observere at tidligere dyrket mark og åpne områder langsomt, men sikkert dekkes av busker og trær. Endringstakten synes å være størst i kyst- og fjordlandskapene på Vestlandet og i Nord-Norge samt ...
  • Gjengroing i reiselivets landskap 

   Bryn, Anders; Debella-Gilo, Misganu (Glimt fra Skog og landskap;03/08, Others, 2008)
   Reiselivet i Norge har de siste tiåra vært oppmerksomme på landskapsendringene som skjer i Norge. I følge reiselivsnæringa truer gjengroing av kulturlandskapet viktige segmenter innen det norske reiselivet. Samtidig legges ...
  • Granas historie kartlagt ved DNA analyser 

   Tollefsrud, Mari Mette; Johnsen, Øystein; Skrøppa, Tore (Glimt fra Skog og landskap;01/09, Research report, 2009)
   Informasjon om en arts genetiske variasjon og hvordan variasjonen er geografisk fordelt kan si mye om artens historie. Under istiden vokste grana i sørlige områder i Russland og i fjellområder i Mellom- og Sør-Europa, i ...
  • Gruppevise frøtrestillinger - effekter på foryngelse og tilvekst 

   Martinsen, Espen; Dufseth, Håvard; Granhus, Aksel; Frank, Jon Anders (Glimt fra Skog og landskap;09/09, Research report, 2009)
   Dagens prognoser tilsier at framtidas klima vil bli preget av flere døgn med ekstreme nedbørsmengder og med sterk vind. En slik utvikling kan bety at vindfelling av frøtrær blir et økende problem ved naturlig foryngelse ...
  • Høstskudd hos gran kan være et økende fenomen 

   Søgaard, Gunnhild; Kvaalen, Harald; Granhus, Aksel; Fløistad, Inger; Hanssen, Kjersti Holt; Steffenrem, Arne; Skrøppa, Tore (Glimt fra Skog og landskap;10/10, Others, 2010)
   Grana avslutter normalt strekningsveksten midtsommers, og begynner forberedelsene til høsten og vinteren. Av og til kan en imidlertid se at knoppene som dannes etter vekstavslutningen bryter på nytt senere samme sommer, ...
  • Høsttemperaturen påvirker knoppbryting neste vår 

   Søgaard, Gunnhild; Johnsen, Øystein; Granhus, Aksel (Glimt fra Skog og landskap;04/09, Research report, 2009)
   Trærne våre er tilpasset de lokale forholdene der de vokser, og vekstsesongen avpasses etter temperatur og daglengde på voksestedet. Dette kan gjøre dem sårbare ovenfor raske klimaendringer. Tidligere studier har vist at ...
  • Juletrær – en næring med eksportpotensial 

   Skage, Jan-Ole; Haugse, Steinar; Øyen, Bernt-Håvard (Glimt fra Skog og landskap;10/08, Others, 2008)
   Eksporten av juletrær fra Norge er økende, fra ca 3 000 trær i 2006 til ca 70 000 trær i 2008. Tyskland, England, Nederland, Frankrike og Sverige er viktige nye markeder. I dag er det et underskudd av edelgran på det ...
  • Kalking i furuskog gjenspeiles i sopp 35 år senere 

   Børja, Isabella; Nilsen, Petter (Glimt fra Skog og landskap;07/08, Others, 2008)
  • Klimaendringer kan gi mer skogskader 

   Solberg, Svein (Glimt fra Skog og landskap;01/07, Others, 2007)
   Mer CO2 i atmosfæren, høyere temperatur og mer nedbør - de forespeilte klimaendringene skulle tilsynelatende føre til gode vekstforhold for de norske skoger. Det er imidlertid sannsynlig at vi i framtiden vil oppleve mer ...
  • Landskapsvern og landskapsbruk 

   Dramstad, Wenche; Fjellstad, Wendy Jane (Glimt fra Skog og landskap;05/09, Research report, 2009)
   Jordbrukslandskapet har mange funksjoner. Det er her mat produseres, men det er også en arena for friluftsliv og rekreasjon, og levested for mange dyr og planter. Mange jordbrukslandskap er også kulturbærere, ved at de for ...
  • Måling av råte i stående trær 

   Flæte, Per Otto; Alfredsen, Gry (Glimt fra Skog og landskap;02/08, Others, 2008)
   Ved hjelp av elektriske signaler måler den nyutviklete råtedetektoren Rotfinder, rotråte i stående grantrær. Målingene er hurtige og ikkedestruktive. Treets elek triske egenskaper forandres ved angrep av råte. Metallioner ...
  • Mer leiejord betyr økt gjengroing i nord 

   Stokstad, Grete; Puschmann, Oskar (Glimt fra Skog og landskap;02/10, Others, 2010)
   I Nordland, Troms og Finnmark er det betydelig mer areal som gror igjen knyttet til eiendommer hvor jordbruksareal kun blir leid ut, enn på eiendommer som drives av egne eiere. Forskjellen mellom ”eid jord” og ”leid jord” ...
  • Miljøvennlig trebeskyttelse med lavenergi elektropuls 

   Treu, Andreas; Larnøy, Erik (Glimt fra Skog og landskap;01/10, Others, 2010)
   Levetiden til trebygninger og trekonstruksjoner avhenger hovedsakelig av type konstruksjon, klima, type bruk, naturlig holdbarhet av trevirket, mulige bevaringsbehandlinger og tilstedeværelse av organismer som angriper trevirke.
  • Pyntebar av edelgran til juledekorasjoner og gravpynt 

   Skage, Jan-Ole; Østgård, Åge (Glimt fra Skog og landskap;01/12, Others, 2012)
  • Riktig fuktighet i energivirke er god økonomi 

   Gjølsjø, Simen (Glimt fra Skog og landskap;03/07, Others, 2007)
   Forbruket av bioenergi i Norge i dag er om lag 16 TWh per år, og vi bruker i all hovedsak trevirke. Hvis Norge skal oppfylle EU sine mål for bioenergi, vil forbruket utgjøre ca. 40 – 50 TWh per år. Bio energi kan utnyttes ...
  • Rotkjuke - på godt og vondt 

   Fossdal, Carl Gunnar; Hietala, Ari Mikko; Solheim, Halvor (Glimt fra Skog og landskap;05/08, Others, 2008)
   Rotkjuke er en skadesopp, og et stort problem i europeiske skoger. Den angriper 20 prosent av grantrærne og frigjør derfor mye CO2. Kunnskap om rotkjukas nedbrytingsprosesser kan imidlertid tenkes brukt til å lage biodrivstoff ...
  • Rødbandsjuke - en ny sjukdom på furu i Norge 

   Solheim, Halvor; Vuorinen, Martti (Glimt fra Skog og landskap;02/11, Others, 2011)
   Klimaendringer og økt handel og transport landa imellom utgjør den største trusselen for introduksjoner av nye skadegjørere. Mycosphaerella pini er en av soppene som de senere åra har spredt seg til nye områder og som i ...
  • Skadesopp til nytte og besvær 

   Fossdal, Carl Gunnar; Solheim, Halvor; Hietala, Ari Mikko; Yakovlev, Igor (Glimt fra Skog og landskap;05/10, Others, 2010)
   Rotkjuke, Heterobasidion annosum s.l. er et stort problem i de nordlige barskogsområder. I Norge er hele 20 prosent av grantrærne angrepet av denne skadesoppen. Dette fører ikke bare til at tømmeret blir ubrukelig til de ...
  • Skogbrann - øydeleggande og fornyande 

   Eldhuset, Toril Drabløs (Glimt fra Skog og landskap;07/09, Others, 2009)
  • Sprekkdannelse i laftevirke 

   Flæte, Per Otto; Larnøy, Erik (Glimt fra Skog og landskap;07/10, Others, 2010)
   Til laftevirke benyttes som regel grove tverrsnittsdimensjoner med innesluttet marg. Når virket tørker oppstår det sprekker. Sprekkene vil normalt ta korteste vei fra overflaten og inn mot margen. På laftevirke, som er ...