Now showing items 260-279 of 658

  • Kartlegging av beitekapasitet, dyrevelferd og kjøttproduksjon på inngjerda sauebeite. 

   Aanensen, Lise; Hansen, Berit; Aune, Sigrun; Bär, Annette; Hansen, Inger (Bioforsk rapport;6(18) 2011, Research report, 2011-02-01)
   Styrt beitedrift ved bruk av inngjerding kan være en løsning for å unngå store tap til rovvilt. Det er imidlertid en oppfatning at denne driftsformen kan være en utfordring med hensyn til dyrevelferd, helse og kjøttproduksjon. ...
  • Kartlegging av beitestatus i vinterbeiteområder for hjort på Søre-Sunnmøre 

   Meisingset, Erling L.; Brekkum, Øystein; Ebbesvik, Martha (Bioforsk rapport;3(70) 2008, Research report, 2008-04-30)
   Denne rapporten oppsummerer en beitekartlegging gjennomført på Søre-Sunnmøre. Hensikten har vært å utføre en kartlegging av viktige vinterbeiteområder for hjort i kommunene Ørsta, Volda, Hareid, Sande, Herøy og Ulstein. ...
  • Kartlegging av flaskehalser i økologisk landbruk i Nord-Norge 

   Thomlevold, Anne Ragnhild; Hoffmann, Bastian; Lind, Vibeke; Bjøru, Ronald (Bioforsk rapport;2(69) 2007, Research report, 2007-06-07)
   Høsten 2006 ble det satt i gang en spørreundersøkelse for å kartlegge flaskehalser i økologisk landbruk i Nord-Norge, samt synliggjøre årsakene til at ikke flere legger om. Spørreundersøkelsen gikk ut til både Debio-godkjente ...
  • Kartlegging av fosfor og nitrogen i grøftevann i Figgjoelvas nedbørfelt 

   Øgaard, Anne K. Falk (Bioforsk rapport;7(89) 2012, Research report, 2012-08-24)
   Målet i prosjektet som rapporteres her var å få mer kunnskap om fosfor- og nitrogenkonsentrasjonene i grøftevann i Figgjoelvas nedbørfelt, og å undersøke om det er noen sammenheng mellom konsentrasjonene av fosfor i ...
  • Kartlegging av heksekost i eple i 2012 

   Blystad, Dag-Ragnar; Birkenes, Svein Magne; Brurberg, May Bente (Bioforsk rapport;8(91) 2013, Research report, 2013-11-01)
   Denne rapporten sammenfatter både data fra Overvåkingsprogrammet for heksekost i eple(OK-program) og testing av kvistbanker (mortrær for podekvist) og planteskolevare. OK-programmet ble startet i 2011 og ble videreført i ...
  • Kartlegging av heksekost i eple i 2013 

   Blystad, Dag-Ragnar; Birkenes, Svein Magne; Brurberg, May Bente (Bioforsk rapport;9(52) 2014, Research report, 2014-06-24)
   Denne rapporten sammenfatter både data fra overvåkingsprogrammet for heksekost i eple (OK-program) og testing av kvistbanker (mortrær for podekvist) og planteskolevare i 2013. For å bekjempe heksekost er det avgjørende ...
  • Kartlegging av klimabidrag og aktuelle klimatiltak i landbruket i Hordaland 

   Rivedal, Synnøve; Bárcena, Teresa G. (Bioforsk rapport;9(135) 2014, Research report, 2014-10-31)
   Utslepp av klimagassar frå menneskeleg aktivitet fører til global oppvarming og klimaendringar som kan få store konsekvensar. Det er ei målsetting å redusere klimagassutsleppa frå alle sektorar globalt, nasjonalt og ...
  • Kartlegging av mulig slåttemark i Nord-Trøndelag 2012 

   Vesterbukt, Per (Bioforsk rapport;7(143) 2012, Research report, 2012-10-15)
   Denne rapporten presenterer kartlegging av 17 kartfestede lokaliteter som antas å kunne være slåttemark på oppdrag fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Lokalitetene er meldt inn for kartlegging av grunneiere og/eller kommuner. ...
  • Kartlegging av mulig slåttemark i Nord-Trøndelag 2013 

   Vesterbukt, Per (Bioforsk rapport;8(133) 2013, Research report, 2013-10-25)
   Denne rapporten presenterer kartlegging av 12 kartfestede lokaliteter som antas å kunne være slåttemark på oppdrag fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Miljøvernavdelingen. Lokalitetene er meldt inn for kartlegging av ...
  • Kartlegging av mulig slåttemark i Nord-Trøndelag 2014 

   Vesterbukt, Per (Bioforsk rapport;9(140) 2014, Research report, 2014)
   Denne rapporten presenterer kartlegging av 8 kartfestede lokaliteter som antas å kunne være slåttemark på oppdrag fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Miljøvernavdelingen. Lokalitetene er meldt inn for kartlegging av grunneiere ...
  • Kartlegging av naturtyper etter DN-håndbok 13 og NiN i utvalgte deler av Lomsdal Visten nasjonalpark (Nordland) 

   Johansen, Line; Aune, Sigrun (Bioforsk rapport;7(188) 2012, Research report, 2012-12-17)
   Det er gjennomfør naturtypekartlegging etter DN håndbok 13 og NiN (Naturtyper i Norge) i et utvalgt område av Lomsdal Visten nasjonalpark. Erfaringene fra kartleggingen er innspill til revidering av DN Håndbok 13.
  • Kartlegging av vegetasjon og prioritering av områder for skjøtsel. Vidmyr naturreservat, Bykle kommune, Aust-Agder fylke 

   Svalheim, Ellen; Aune, Sigrun (Bioforsk rapport;7(138) 2012, Research report, 2012-12-12)
   Rapporten beskriver vegetasjonen og foreslår områder for skjøtsel i Vidmyr naturreservat i Bykle kommune, Aust-Agder. Området ble vernet i 1986 for å vare på et stort, representativt myrområde med godt utvikla bakke- og ...
  • Kartlegging av viktige naturtyper på Sør-Gjæslingan. Vikna kommune, Nord-Trøndelag fylke. 

   Vesterbukt, Per; Velle, Liv Guri (Bioforsk Rapport;, Research report, 2015)
   Denne rapporten presenterer kartlegging av viktige naturtyper etter DN-håndbok 13, med tilhørende skjøtselsråd for gammel kulturmark på utvalgte øyer innen øygruppen Sør-Gjæslingan i Vikna kommune, på oppdrag fra Vikna ...
  • Kartlegging av Xanthomonas fragariae i jordbær 2013 

   Sletten, Arild; Perminow, Juliana; Akselsen, Inger-Lise; Brurberg, May Bente (Bioforsk Rapport;, Research report, 2014)
   Bakterien Xanthomonas fragariae kan gjøre stor skade på jordbærplanter. Den ødelegger bladene, og kan i tillegg gi stygge, skjemmende flekker på begerbladene slik at kvaliteten på bærene blir dårlig. Sjukdommen har hittil ...
  • Kartlegging for pospiviroid i 2011 

   Spetz, Carl; Øystein, Ruden; Blystad, Dag-Ragnar (Bioforsk rapport;7(39) 2012, Research report, 2012-02-10)
   Det ble våren 2011 igangsatt et overvåkingsprogram for viroider i prydplanter i søtvierfamilien. Det ble analysert i alt 158 prøver av ulike arter og sorter. Prøvene ble først analysert med en PCRmetode som påviser alle ...
  • Kartlegging for sharkavirus 2013 

   Blystad, Dag-Ragnar; Birkenes, Svein Magne (Bioforsk Rapport;, Research report, 2014)
   Sharkavirus (Plum pox virus, PPV) er en karanteneskadegjører som har blitt funnet i plomme, fersken og aprikos i Norge. Første påvisning var i 1998. Siden da har det pågått et kartleggings- og utryddingsprogram med det mål ...
  • Kartlegging for sharkavirus i 2011 

   Blystad, Dag-Ragnar; Birkenes, Svein Magne (Bioforsk rapport;7(113) 2012, Research report, 2012-09-07)
   Sharkavirus (Plum pox virus, PPV) er en karanteneskadegjører som har blitt funnet i plomme, fersken og aprikos i Norge. Første påvisning var i 1998. Siden da har det pågått et kartleggings- og utryddingsprogram med det mål ...
  • Kartlegging og overvåking av spredning av fremmede karplantearter langs samferdselsårer - en analysemetode basert på nasjonal geografisk infrastruktur 

   Rafoss, Trond; Fløistad, Inger; Netland, Jan; Sælid, Knut (Bioforsk rapport;5(150) 2010, Research report, 2010-12-06)
   I denne rapporten legges det frem en metode utviklet for å identifisere konfliktområder mellom viktige naturverdier og spredning av fremmede karplantearter langs samferdselsårer. I korte trekk består metoden av en geografisk ...
  • Kartlegging og utarbeiding av skjøtselsplan for 4 kystlynghei-lokaliteter i Sør-Trøndelag 2013 

   Vesterbukt, Per; Johansen, Line (Bioforsk Rapport;, Research report, 2014)
   Denne rapporten presenterer kartlegging av 4 lokaliteter med kystlynghei på oppdrag fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Miljøvernavdelingen. Kystlynghei som naturtype er i dag sterkt truet i Norge. Skjøtselsplanene er ...
  • Kasjmirgeit – kulturlandskapspleieren 

   Todnem, Jørgen (Bioforsk rapport;4(32) 2009, Research report, 2009-01-30)
   Denne undersøkelsen bygger på ett beiteforsøk med kasjmirgeit og spælsau, anlagt i Magnilldalen, Tynset kommune. Forsøket ble utført av Bioforsk Øst Sæter i perioden 2001 til 2006. Formålet med prosjektet var å undersøke ...