• Vannfaglige undersøkelser i Vansjø og Morsavassdraget i 2007 

   Skarbøvik, Eva; Rohrlack, Thomas; Bechmann, Marianne; Andersen, Tom; Færøvik, Johan (Bioforsk rapport;3(72) 2008, Research report, 2008-05-04)
   Rapporten gir resultater fra overvåkingen av Vansjø og dens tilførselselver/-bekker i 2007. Sommeren dette året var spesielt nedbørrik, noe som har hatt betydning for forholdene i innsjøen. Rapporten gir også resultater ...
  • Vannforsyning i kontaktsonen mellom grønnskifer og granittisk gneis - Stømner Vannverk, Kongsvinger 

   Kitterød, Nils-Otto (Bioforsk rapport;2(147) 2007, Research report, 2007-12-04)
   Stømner vannverk A/L har vannforsyning fra tre borebrønner i fjell. Fra sommeren 2007 produserte brønnene gradvis mindre vann. Denne rapporten er basert på generell geologisk informasjon og opplysninger fra involverte ...
  • Vannfugltellinger i Pasvik naturreservat – Årsrapport for 2004 og 2005 

   Günther, Morten (Bioforsk rapport;1(36) 2006, Research report, 2006-03-06)
   Denne rapporten presenterer resultatene fra de faste vannfugltellingene i Pasvik naturreservat i 2004 og 2005.
  • Våsjøen. Kjemisk overvåking vinteren 2013 

   Haaland, Ståle Leif; Gjemlestad, Lars; Braband, Åge (Bioforsk rapport;8(86) 2013, Research report, 2013-06-20)
   Når Våsjøen tappes ned mot LRV blir vannvolumet som har en akseptabel oksygenkonsentrasjon for ørret stadig mindre. I 2013 var det tilnærmet oksygenfritt bunnvann ved LRV i de dypere delene av innsjøen. Det var kun i ...
  • Våtsåing av eng- og åkervekstar 

   Nesheim, Lars; Bakken, Ivar; Jarstad, Randi; Kval-Engstad, Oddbjørn; Skretting, Jostein; Vagle, Arne; Vastveit, Kjell (Bioforsk rapport;5(107) 2010, Research report, 2010-09-06)
   Firmaet Agromiljø AS har utvikla ein metode for å blande frø og husdyrgjødsel i samband med spreiing av gjødsla med stripespreiar eller nedfellar. Metoden vert kalla våtsåing. I eit treårig brukarstyrt prosjekt har ein ...
  • Vegetasjonsbruk langs ny E6 fra Ringebu sør til Otta 

   Enzensberger, Tanaquil; Daugstad, Kristin (Bioforsk rapport;5(152) 2010, Research report, 2010-10-11)
   Statens vegvesen skal bygge ny E6 på strekningen Ringebu Sør til Otta. Store deler av berørt areal tilhører sørboreal vegetasjonssone, svakt kontinental seksjon (Sb-C1), en sjelden vegetasjonsgeografisk region som inneholder ...
  • Vegetasjonskartlegging av Bliksvær naturreservat. Naturtilstand, aktuelle bevaringsmål og forslag til skjøtseltiltak 

   Bär, Annette; Carlsen, Thomas; Hatten, Lise (Bioforsk rapport;3(123) 2008, Research report, 2008-12-05)
   Bliksvær naturreservat ble plukket ut som ett av noen få områder på landsbasis hvor utarbeiding av bevaringsmål skulle utprøves. Bevaringsmål er en ny satsing fra Direktoratet for naturforvaltning i forvaltningen av ...
  • Vegetasjonskartlegging av Muddvær, Vegaøyan verdensarv, Vega kommune 

   Bär, Annette; Carlsen, Thomas (Bioforsk rapport;4(68) 2009, Research report, 2009-06-12)
   Muddværet ble vegetasjonskartlagt for å få oversikt over de botaniske verdiene. Vegetasjonstyper etter Fremstad (1997) er framstilt på kart og rapporten inneholder i tillegg en artsliste over registrerte planter. Kartleggingen ...
  • Vegetasjonskartlegging i Støttværet naturreservat. Effekter av reinbeite på Helløya og Måøya 

   Carlsen, Thomas (Bioforsk rapport;2(84) 2007, Research report, 2007-08-20)
  • Vegetasjonskartlegging i Vegaøyan verdensarvområde 2010 

   Aune, Sigrun; Carlsen, Thomas (Bioforsk rapport;6(57) 2011, Research report, 2011-05-01)
   Vegetasjonen på et utvalg øyer ble kartlagt i 2010 for å få oversikt over de botaniske verdiene. De kartlagte øyene inkluderer Store Emårsøya, Kvalholmen, Omnøya, øyer rundt Lisøya, samt noen enkeltøyer nord for hovedøya ...
  • Vegetasjonskartlegging i Vegaøyan verdensarvområde 2012, Vega kommune, Nordland 

   Carlsen, Thomas; Kvalvik, Maja Sjøskog; Bär, Annette (Bioforsk rapport;8(59) 2013, Research report, 2013-04-15)
   Øyrekka like nord for hovedøya Vega ble vegetasjonskartlagt i 2012 for å få oversikt over vegetasjonstyper og botaniske verdier. Vegetasjonstyper etter Fremstad (1997) er fremstilt på kart og rapporten inneholder i tillegg ...
  • Vegetasjonskartlegging i Vegaøyan verdensarvområde 2013 

   Carlsen, Thomas (Bioforsk rapport;9(14) 2014, Research report, 2014-03-01)
   Øyrekka like nord for hovedøya Vega ble vegetasjonskartlagt i 2013 for å få oversikt over vegetasjonstyper og botaniske verdier. Vegetasjonstyper etter Fremstad (1997) er fremstilt på kart og rapporten inneholder i tillegg ...
  • Vegetasjonskartlegging i Vegaøyan verdensarvområde i 2011 

   Carlsen, Thomas; Aune, Sigrun; Bär, Annette (Bioforsk rapport;6(114) 2011, Research report, 2012-02-10)
   Samtlige øyer i den nordøstlige delen av Vegaøyan verdensarvområde ble vegetasjonskartlagt i 2011 for å få oversikt over de botaniske verdiene. Vegetasjonstyper etter Fremstad (1997) er fremstilt på kart og rapporten ...
  • Velferd hos kalver i kaldfjøs 

   Hansen, Inger; Jørgensen, Erik (Bioforsk rapport;1(67) 2006, Research report, 2006-05-31)
   Velferd hos kalver fra 0-6 måneders alder oppstallet i et kaldfjøs på Helgelandskysten er evaluert på grunnlag av atferd, helse og tilvekstresultater. Kalver (1-6 mnd.) i uisolerte gruppebinger lå mindre og sto desto mer ...
  • Velferdsvurderingar i LiA. Velferdsvurderingar av dyr i uisolerte fjøs knyta til prosjekt Landbruksbygg i Arktis 

   Henriksen, Britt; Hansen, Inger; Gjestvang, Jo; Tverås, Birgit (Bioforsk rapport;3(49) 2008, Research report, 2008-03-01)
   Prosjektet Landbruksbygg i Arktis (LiA) har åtte pilotfjøs med mjølkekuproduksjon knyta til seg. Våren 2007 vart det gjennomført ei kartlegging av dyras velferd på desse bruka. Målet med kartlegginga var å beskrive ...
  • Verdi- og sårbarhetsvurdering i Spjeltfjelldalen. Hemnes kommune, Nordland 

   Carlsen, Thomas (Bioforsk rapport;6(115) 2011, Research report, 2011-12-01)
   Spjeltfjelldalen i Hemnes kommune ligger naturskjønt til like øst for majestetiske Okstindan. Bioforsk Nord, Tjøtta har utført en verdivurdering og sårbarhetsvurdering for Spjeltfjelldalen, som et av flere prosjektet og ...
  • Verdifull kystlynghei i Nord-Trøndelag. Sammenstilling av eksisterende kunnskap og supplerende kartlegging 

   Johansen, Line; Lyngstad, Anders; Thorvaldsen, Pål; Velle, Liv Guri; Vesterbukt, Per; Moen, Asbjørn (Bioforsk rapport;8(180) 2013, Research report, 2013-12-16)
   Rapporten gir en oversikt over eksisterende kunnskap om kystlyngheilokaliteter i Nord-Trøndelag og resultater fra supplerende ny kartlegging i kommunene Vikna, Nærøy og Flatanger.
  • Verdifulle beiter. Kartlegge, prioritere og tilrettelegge 

   Bergslid, Rose; Lande, Unni Støbet (Bioforsk rapport;8(189) 2013, Research report, 2013-12-16)
   I følge Meld. St. 9 (2011-2012) skal norsk matproduksjon økes. En av de viktigste forutsetningene for å nå målet om økt matproduksjon er å ta vare på produksjonsgrunnlaget på inn- og utmark. For å nå målet vil en god ...
  • Verdifulle kystlyngheilokaliteter på Ytre Helgeland. Resultater fra kartlegging av kystlynghei fra Bindal i sør til Rødøy i nord 

   Kvalvik, Maja Sjøskog; Carlsen, Thomas; Johansen, Line; Thorvaldsen, Pål; Dyrhaug, Marit; Bär, Annette (Bioforsk rapport;8(156) 2013, Research report, 2013-11-30)
   Denne rapport presenterer resultatet fra kartlegging av naturtypen kystlynghei på Ytre Helgeland sommeren 2013. Totalt 59 lokaliteter er kartlagt etter DN-håndbok 13, og av disse er 47 lokaliteter verdsatt som verdifulle ...
  • Verktøy for beregning av fosfortilførsler fra jordbruksdominerte områder. Dokumentasjon av modellen Agricat 

   Borch, Håkon; Kværnø, Sigrun; Bechmann, Marianne (Bioforsk rapport;9(38) 2014, Research report, 2014-02-28)
   Denne rapporten dokumenterer beregningsmetodikken i den empiriske fosfortapsmodellen Agricat, slik den forelå og ble brukt i 2013. Inndata til modellen er i utgangspunktet lett tilgjengelige, og omfatter kart (f.eks. ...