Now showing items 51-70 of 141

  • Grantørkeprosjektet. Sluttrapport 

   Solberg, Svein; Andreassen, Kjell; Antón-Fernández, Clara; Børja, Isabella; Čermák, Jan; Dalsgaard, Lise; Eklundh, Lars; Garcia, Monica; Gessler, Arthur; Godbold, Douglas L.; Hentschel, Rainer; Kayler, Zachary; Madsen, Palle; Nadezhdina, Nadezhda; Rosner, Sabine; Světlík, Jan; Tollefsrud, Mari Mette; Tveito, Ole Einar; Øyen, Bernt-Håvard (Rapport fra Skog og landskap;22/2013, Research report, 2013)
   Grantørkeprosjektet har fokusert på tørkeproblemer på gran i lavlandet på Østlandet. Toppskranting og avdøing har forekommet på enkelte lokaliteter i veksterlige granbestand i hkl 3-4. Gjentatte befaringer av slike skader ...
  • Gravemaskinmonterte bardunfrie taubaner - status og muligheter i Norge og i utlandet [Excavator-based guyline free yarders - status and opportunities in Norway and abroad] 

   Talbot, Bruce; Nitteberg, Morten; Kyllo, Nils Olaf (Rapport fra skog og landskap;, Research report, 2014)
   Anvendelse av gravemaskinmonterte, bardunfrie taubaner er blitt mer vanlig i flere land. Under spesielle forhold har denne type taubane flere fordeler i forhold til ordinære kabelkraner med tårn. Spesielt det at en ikke ...
  • Grot fra taubane. Mengder, håndtering og transport 

   Nordhagen, Eirik; Kjøstelsen, Leif; Gjølsjø, Simen; Belbo, Helmer (Rapport fra Skog og landskap;23/2013, Research report, 2013)
   Grot fra taubanedrifter er et potensielt energisortiment. Mengden grot fra taubanedrifter er undersøkt i denne rapporten. Mermassen eller mengden grot fra to taubanedrifter på Vestlandet var i størrelsesorden 25–28 % av ...
  • Halm som biobrensel. Høste-, innsamlings-, transport- og lagringsmetoder for optimal fyringskvalitet og kostnadseffektivitet i områder med kort og fuktig innhøstingssesong 

   Belbo, Helmer (Rapport fra Skog og landskap;22/2011, Research report, 2011)
   I denne rapporten gis en oversikt over tidsforbruk og kostnader i forbindelse med innsamling og bruk av halm som biobrensel i småskala fyringsanlegg. Rapporten er basert på data fra sju gårdbrukere med egne halmfyringsanlegg ...
  • Helsetilstanden i norske skoger. Resultater fra den landsrepresentative skogovervåkingen i 2011 

   Timmermann, Volkmar; Andreassen, Kjell; Hylen, Gro (Rapport fra Skog og landskap;11/2012, Research report, 2012)
   Hos alle de overvåkete treslagene, gran, furu og bjørk, ble det i 2011 registrert en nedgang i kronetetthet i forhold til året før. Dette er første året med synkende kronetetthet etter tre sesonger på rad med en tydelig ...
  • Helsetilstanden i norske skoger. Resultater fra landsrepresentativ overvåking 2009 

   Timmermann, Volkmar; Hylen, Gro; Andreassen, Kjell (Rapport fra Skog og landskap;09/2010, Research report, 2010)
   Hos alle de overvåkete treslagene, gran, furu og bjørk, ble det i 2009 registrert en økning i kronetetthet i forhold til året før. Dette er andre år på rad at det ble registrert en tydelig bedring for de tre overvåkete ...
  • Hogst og foryngelse av granskog: Tilstandsbeskrivelse basert på Resultatkontroll skogbruk/miljø og Landsskogtakseringen 

   Granhus, Aksel; Fløistad, Inger; Eriksen, Rune (Rapport fra skog og landskap;, Research report, 2015)
   I denne rapporten gis en beskrivelse av dagens praksis og status med hensyn på gjennomføring av foryngelseshogster og etterfølgende tiltak for å etablere foryngelse i norsk granskog. Datamaterialet er i hovedsak basert på ...
  • Hvor går de bevaringsverdige storferasene - Status og forslag på tiltak for å øke antall dyr. Rapport fra Genressursutvalget for husdyr 

   Steine, Gro (Rapport fra Skog og landskap;01/2013, Research report, 2013)
   De seks bevaringsverdige storferasene i Norge er sidet trønderfe og nordlandsfe (STN), telemarkfe, østlandsk rødkolle, vestlandsk raudkolle, vestlandsk fjordfe og dølafe. Det er i dag 121 avlskyr av dølafe, 129 avlskyr av ...
  • Import av tømmer og andre treprodukter som innførselvei for fremmede insekter, sopp og planter - trendanalyse av importstatistikk 

   Økland, Bjørn; Børja, Isabella; Often, Anders; Solheim, Halvor; Flø, Daniel (Rapport fra Skog og landskap;10/2012, Research report, 2012)
   Import av tømmer og andre treprodukter kan bringe fremmede arter av insekter, sopp og planter som kan gi store skadeeffekter om de etableres i Norge. I verden kan det vises til flere eksempler på at import av nye arter med ...
  • Innovativ utnyttelse av aske fra trevirke for økt verdiskaping og bærekraftig skogbruk (askeverdi) 

   Dibdiakova, Janka; Horn, Henning (Rapport fra Skog og landskap;2014-12, Research report, 2014)
   I de kommende årene forventes det en økende satsing på etablering av biobrenselanlegg i Norge. Økt forbrenning av trebasert biobrensel vil også medføre økt produksjon av betydelige mengder aske som må håndteres på en ...
  • Intensiv skogovervåking i 2009. Resultater fra ICP Forests Level 2 flater i Norge 

   Andreassen, Kjell; Clarke, Nicholas; Røsberg, Ingvald; Timmermann, Volkmar (Rapport fra Skog og landskap;08/2010, Research report, 2010)
   I 2009 inngikk åtte flater i den intensive skogovervåkingen der utviklingen av skogøkosystemet i Norge blir fulgt. Disse flatene inngår i det nasjonale "Overvåkingsprogram for skogskader", og de er også en del av det ...
  • Intensiv skogovervåking i 2010. Resultater fra ICP Forest Level 2 flater i Norge 

   Andreassen, Kjell; Clarke, Nicholas; Røsberg, Ingvald; Timmermann, Volkmar (Rapport fra Skog og landskap;17/2011, Research report, 2011)
   I 2010 inngikk åtte flater i den intensive skogovervåkingen der utviklingen av skogøkosystemet i Norge blir fulgt. Disse flatene inngår i det nasjonale ”Overvåkingsprogram for skogskader”, og de er også en del av det ...
  • Intensiv skogovervåking i 2011. Resultater fra ICP Forests Level 2 flater i Norge 

   Andreassen, Kjell; Clarke, Nicholas; Timmermann, Volkmar (Rapport fra Skog og landskap;17/2012, Research report, 2012)
   I 2011 inngikk seks flater i den intensive skogovervåkingen der utviklingen av skogøkosystemet i Norge blir fulgt. Disse flatene inngår i det nasjonale ”Overvåkingsprogram for skogskader”, og de er også en del av det ...
  • Jordsmonnstatistikk. Aust-Agder og Vest-Agder 

   Lågbu, Roar; Svendgård-Stokke, Siri (Rapport fra Skog og landskap;20/2011, Research report, 2011)
   Denne rapporten presenterer en jordsmonnstatistikk for jordbruksareal i Aust-Agder og Vest-Agder. Jordsmonndata fra jordsmonnkartleggingen i fylket ligger til grunn for statistikken. Kartleggingen er gjort i 1997-1999 og ...
  • Jordsmonnstatistikk. Hordaland 

   Lågbu, Roar; Svendgård-Stokke, Siri (Rapport fra Skog og landskap;15/2013, Research report, 2013)
   Denne rapporten presenterer en jordsmonnstatistikk for jordbruksareal i Hordaland. Jordsmonndata fra jordsmonnkartleggingen i fylket ligger til grunn for statistikken. Kartleggingen er utført i henhold til standard ...
  • Jordsmonnstatistikk. Rogaland 

   Lågbu, Roar; Svendgård-Stokke, Siri (Rapport fra Skog og landskap;02/2013, Research report, 2013)
   Denne rapporten presenterer en jordsmonnstatistikk for jordbruksareal i Rogaland. Jordsmonndata fra jordsmonnkartleggingen i fylket ligger til grunn for statistikken. Kartleggingen er utført i henhold til standard ...
  • Kartografi for AR5 

   Bjørkelo, Knut; Bjørnerød, Astrid; Nilsen, Anne-Barbi (Rapport fra skog og landskap;, Research report, 2014)
   Dokumentet gir en oversikt over kartografien som blir brukt til AR5. Dette dokumentet erstatter notatet ”Kartografi for AR5. Norsk institutt for skog og landskap, 03/2009». Det er gjort følgende endringer: Arealtypen Vann ...
  • Kjenn din Sorbus. Rogn og asal i Norge 

   Grundt, Hanne Hegre; Salvesen, Per Harald (Rapport fra skog og landskap;23/11, Research report, 2011)
   Rapporten beskriver slekta rogn og asal (Sorbus) i Norge. Rapporten ønsker å spre kunnskap om variasjonen i slekta og være et hjelpemiddel for å gjenkjenne artene og for å kunne forvalte både artene og de genetiske ressursene ...
  • Klimagassutslipp i skogbruket - fra frø til industriport. Vugge-til-port livsløpsanalyse (LCA). Prosjektrapport fra KlimaTre 

   Timmermann, Volkmar; Dibdiakova, Janka (Rapport fra Skog og landskap;20/2013, Research report, 2013)
   Klimaendringer har vært sterkt i fokus den siste tiden, både nasjonalt og internasjonalt. Det er derfor økende interesse for fornybare energikilder fra forskjellige hold. Økt høsting av biomasse til industri- og energiformål ...
  • Kontroll av Landsskogtakseringens prøveflatetakst 2009 

   Viken, Knut Ole (Rapport fra Skog og landskap;21/2011, Research report, 2011)
   Det ble utført en kontrolltakst av Landsskogtakseringens permanente prøveflater på Vestlandet, Trøndelag og Nordland sør for Saltfjellet i 2009. Til sammen 60 flater fordelt på 8 lagledere ble oppsøkt av en kontrollør, og ...