• Registrering av setermiljøer. Feltinstruks 

   Stensgaard, Kari (Rapport fra Skog og landskap;18/2013, Research report, 2013)
   Norsk institutt for skog og landskap har siden 1998 hatt ansvar for gjennomføring av overvåkingsprogrammet Tilstand og resultatkontroll i jordbrukets kulturlandskap (3Q). Programmets formål er å gi oversikt over tilstand ...
  • Registrering og genetisk karakterisering av villeple i Norge 

   Tollefsrud, Mari Mette; Sønstebø, Jørn Henrik; Åsen, Per Arvid (Rapport fra Skog og landskap;2014-18, Research report, 2014)
   Villeple er en relativt sjelden art i Norge med spredt utbredelse. Den er antatt å hybridisere med hageeple siden man hos viltvoksende trær finner glidende overganger fra villeple til hageeple. I dette prosjektet har det ...
  • SAT-SKOG. Et skogkart basert på tolking av satellittbilder 

   Gjertsen, Arnt Kristian; Nilsen, Jan-Erik (Rapport fra Skog og landskap;23/2012, Research report, 2012)
   SAT-SKOG er et oversiktskart over skogressursene og gir informasjon om treslag, volum og alder. Tolkingen er basert på bildedata fra jordobservasjonssatellittene Landsat 5 og -7. Bildene sammenstilles med prøveflater fra ...
  • Short and long-term effects of whole-tree thinning on forest growth 

   Hanssen, Kjersti Holt; Tveite, Bjørn (Chapter, 2011)
   The use of logging residues for bioenergy is encouraged in many countries, due to an increasing demand for renewable energy. However, there is concern that removal of logging residues may cause a long-term reduction in ...
  • SIMULATION OF SKYLINE SYSTEMS IN NORWEGIAN CONDITIONS 

   Asikainen, Antti; Stampfer, Karl; Talbot, Bruce; Belbo, Helmer (Chapter, 2010)
  • Skogens helsetilstand i Norge - resultater fra skogskadeovervåkingen i 2013 

   Timmermann, Volkmar; Andreassen, Kjell; Clarke, Nicholas; Nordbakken, Jørn-Frode; Røsberg, Ingvald; Solheim, Halvor; Aas, Wenche (Rapport fra skog og landskap;, Research report, 2014)
   Skogovervåking i Norge og andre land i Europa har blitt utført siden midten av 1980-tallet, med tidsserier som beskriver skogens helsetilstand i tid og rom og dokumenterer endringer i skogøkosystemet både på nasjonalt og ...
  • Skogens helsetilstand i Norge. Resultater fra skogskadeovervåkingen i 2012 

   Timmermann, Volkmar; Solheim, Halvor; Clarke, Nicholas; Aas, Wenche; Andreassen, Kjell (Rapport fra Skog og landskap;12/2013, Research report, 2013)
   Kronetilstanden hos gran, furu og bjørk som inngår i den landsrepresentative skogovervåkingen har vært stabil i 2012, og det ble observert færre biotiske og abiotiske skader enn året før. Avsetningen av svoveldioksid og ...
  • Skogressursene langs kysten. Tilgjengelighet, utnyttelse og prognoser for framtidig tilgang 

   Granhus, Aksel; Andreassen, Kjell; Tomter, Stein Michael; Eriksen, Rune; Astrup, Rasmus Andreas (Rapport fra Skog og landskap;11/2011, Research report, 2011)
   I denne rapporten gis en oversikt over den produktive skogen langs kysten, med fokus på ressursgrunnlaget, tilgjengelighet for utnyttelse og hogstaktiviteten de senere årene. Videre presenteres prognoser for framtidig ...
  • Small area estimation of forest attributes in the Norwegian National Forest Inventory 

   Breidenbach, Johannes; Astrup, Rasmus Andreas (Chapter, 2011)
   The Norwegian National Forest Inventory (NNFI) provides estimates of forest parameters on national and regional scales by means of a systematic network of permanent sample plots. One of the biggest challenges for the NNFI ...
  • Snutebilleskader på Vestlandet og i Trøndelag 2009 

   Hanssen, Kjersti Holt (Rapport fra Skog og landskap;01/2010, Research report, 2010)
   De siste årene har det blitt rapportert om stedvis kraftige angrep av gransnutebiller i foryngelsesfelt på Vestlandet og i Trøndelagsfylkene. Vi ønsket derfor å gjennomføre en undersøkelse av snutebilleskader i felt på ...
  • Snutebilleskader på Øst- og Sørlandet 2010 

   Hanssen, Kjersti Holt (Rapport fra Skog og landskap;09/2011, Research report, 2011)
   De siste årene har det blitt rapportert om stedvis kraftige angrep av gransnutebiller i foryngelsesfelt i Norge. En undersøkelse ble utført på Vestlandet og i Trøndelag i 2009, og det var et ønske fra skognæring og ...
  • Solid biofuels from forest - Fuel specification and quality assurance 

   Dibdiakova, Janka; Gjølsjø, Simen; Wang, Liang (Rapport fra skog og landskap;, Research report, 2014)
   Biomass from forestry sector is able to provide an important contribution to meet the government’s targets for increasing bioenergy use. Traditionally it has been stem wood which is used as raw material for energy. For a ...
  • Solid biofuels from forest – fuel specification and quality assurance - Inherent properties of Norway spruce biomass in some geographical locations in South Norway 

   Dibdiakova, Janka; Gjølsjø, Simen; Wang, Liang (Research report, 2013)
   Biomass from forestry sector is able to provide an important contribution to meet the government’s targets for increasing bioenergy use. Traditionally it has been stem wood which is used as raw material for energy. For a ...
  • Sorption behaviour of Scots pine in Northern Europe 

   Feilke, Thorben; Zimmer, Katrin; Fromm, Jana; Larnøy, Erik (Chapter, 2011)
   Wood as a hygroscopic material gains or loses moisture with changes in climate of the surrounding air. The moisture content influences strength properties, hardness, durability and machinability. Therefore the hygroscopicity ...
  • State of Forest Genetic Resources in Norway 

   Skrøppa, Tore (Rapport fra Skog og landskap;03/2012, Research report, 2012)
   Forests and wooded land cover 39 % of the land area of Norway and productive forest amounts to 8.3 million hectares. Two conifer species, Picea abies and Pinus sylvestris, dominate the forest area; they cover 71 % of the ...
  • Status og utvikling i jordbrukets kulturlandskap i Nordland, Troms og Finnmark 

   Puschmann, Oskar; Stokstad, Grete (Rapport fra Skog og landskap;06/2010, Research report, 2010)
   Denne rapporten tar for seg status og utvikling i jordbrukets kulturlandskap i Nordland, Troms og Finnmark. Den er en del av rapporteringen fra det nasjonale programmet for Tilstandsovervåking og resultatkontroll i jordbrukets ...
  • Status og utvikling i jordbrukets kulturlandskap. Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland 

   Stokstad, Grete; Puschmann, Oskar (Rapport fra Skog og landskap;13/2012, Research report, 2012)
   Tema for denne rapporten er tilstand og endringer i jordbrukets kulturlandskap i Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland. Rapporten består av et kort sammendrag og en mer detaljert del hvor det i større grad ...
  • Status og utvikling i jordbrukets kulturlandskap. Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag 

   Stokstad, Grete; Puschmann, Oskar (Rapport fra Skog og landskap;13/2011, Research report, 2011)
   I denne rapporten ser vi på status og utvikling i jordbrukets kulturlandskap for de fem fylkene Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Innenfor dette geografiske området er det store ...
  • Strategiplan for Norsk genressurssenter 

   Sæther, Nina Alvilde Hovden; Asdal, Åsmund; Fjellstad, Kjersti Bakkebø; Rehnberg, Anna Caroline (Rapport fra Skog og landskap;19/2013, Research report, 2013)
   Genetiske ressurser er en avgjørende faktor for all mat- og landbruksproduksjon og en viktig del av vår kulturarv. Moderne foredlings- og produksjonsmetoder har økt volumproduksjonen dramatisk samtidig som det genetiske ...
  • Styrking av systemer og rutiner for jordsmonnkartlegging 

   Svendgård-Stokke, Siri (Rapport fra Skog og landskap;, Research report, 2015)
   Prosjektet Styrking av systemer og rutiner for jordsmonnkartlegging ble besluttet igangsatt av lederteamet ved Norsk institutt for skog og landskap i desember 2011. Etter en tid med en nedgang i antall kvadratkilometer ...