• Pine weevils - a threat to successful regeneration 

   Hanssen, Kjersti Holt (Chapter, 2011)
   The pine weevil (Hylobius abietis) is an important pest to conifer seedlings in large parts of Europe. To get an objective measure of the extent of damages related to pine weevils in South-Eastern Norway, a survey was ...
  • Prestasjonsstudie og systemanalyse på Zöggeler bardunfri taubane 

   Talbot, Bruce; Nitteberg, Morten; Kyllo, Nils Olaf (Rapport fra skog og landskap;, Research report, 2014)
   Den 3-tromlede, gravemaskinmonterte taubanen fra Zöggeler i Østerrike ble studert i drift i et blandet gran-/furubestand ved Kvam i Gudbrandsdalen. Maskinen er unik i det den er utstyrt med både vinsj og opparbeidingsaggregat. ...
  • Proceedings of the 7th meeting of the NORDIC-BALTIC NETWORK IN WOOD MATERIAL SCIENCE & ENGINEERING (WSE) 

   Larnøy, Erik; Alfredsen, Gry (Rapport fra Skog og landskap;15/2011, Research report, 2011)
   This report presents presentations and summaries of posters presented during the conference "7th meeting of the Nordic-Baltic Network in Wood Materials & Engineering". The conference was held Oct. 27 to 28, 2011 in Oslo, ...
  • Prosjektrapport KlimaTre. Energiforbruk og kostnader - Skog og bioenergi 

   Vennesland, Birger; Hohle, Anders Møyner Eid; Kjøstelsen, Leif; Gobakken, Lone Ross (Rapport fra Skog og landskap;14/2013, Research report, 2013)
   KlimaTre er et prosjekt i BioNær, hvor Norges Skogeierforbund er prosjekteier og kontraktspartner med Norges forskningsråd. KlimaTre består av tre delprosjekter: DP1 KlimaVerdi. Dokumentere de skogbaserte verdikjedene i ...
  • Pyntegrønt i edelgran. Klippemetodar og barproduksjon 

   Nyeggen, Hans; Østgård, Åge; Skage, Jan-Ole (Rapport fra Skog og landskap;06/2012, Research report, 2012)
   For å få meir kunnskap om barproduksjon på nobeledelgran og andre edelgraner til pyntegrønt, har det vore gjennomført i alt åtte feltforsøk på Vestlandet. I desse forsøka inngår artane nobeledelgran, nordmannsedelgran, ...
  • Quantifying fungi in logging residues with real-time PCR 

   Alfredsen, Gry; Børja, Isabella; Filbakk, Tore; Fossdal, Carl Gunnar (Chapter, 2011)
   Logging residues, branches and treetops after logging, were considered in the past as unsalable portions of the felled trees and remained on the landing. Currently, logging residues are harvested, stored in piles for ...
  • Registrering av setermiljøer. Feltinstruks 

   Stensgaard, Kari (Rapport fra Skog og landskap;18/2013, Research report, 2013)
   Norsk institutt for skog og landskap har siden 1998 hatt ansvar for gjennomføring av overvåkingsprogrammet Tilstand og resultatkontroll i jordbrukets kulturlandskap (3Q). Programmets formål er å gi oversikt over tilstand ...
  • Registrering og genetisk karakterisering av villeple i Norge 

   Tollefsrud, Mari Mette; Sønstebø, Jørn Henrik; Åsen, Per Arvid (Rapport fra Skog og landskap;2014-18, Research report, 2014)
   Villeple er en relativt sjelden art i Norge med spredt utbredelse. Den er antatt å hybridisere med hageeple siden man hos viltvoksende trær finner glidende overganger fra villeple til hageeple. I dette prosjektet har det ...
  • SAT-SKOG. Et skogkart basert på tolking av satellittbilder 

   Gjertsen, Arnt Kristian; Nilsen, Jan-Erik (Rapport fra Skog og landskap;23/2012, Research report, 2012)
   SAT-SKOG er et oversiktskart over skogressursene og gir informasjon om treslag, volum og alder. Tolkingen er basert på bildedata fra jordobservasjonssatellittene Landsat 5 og -7. Bildene sammenstilles med prøveflater fra ...
  • Short and long-term effects of whole-tree thinning on forest growth 

   Hanssen, Kjersti Holt; Tveite, Bjørn (Chapter, 2011)
   The use of logging residues for bioenergy is encouraged in many countries, due to an increasing demand for renewable energy. However, there is concern that removal of logging residues may cause a long-term reduction in ...
  • SIMULATION OF SKYLINE SYSTEMS IN NORWEGIAN CONDITIONS 

   Asikainen, Antti; Stampfer, Karl; Talbot, Bruce; Belbo, Helmer (Chapter, 2010)
  • Skogens helsetilstand i Norge - resultater fra skogskadeovervåkingen i 2013 

   Timmermann, Volkmar; Andreassen, Kjell; Clarke, Nicholas; Nordbakken, Jørn-Frode; Røsberg, Ingvald; Solheim, Halvor; Aas, Wenche (Rapport fra skog og landskap;, Research report, 2014)
   Skogovervåking i Norge og andre land i Europa har blitt utført siden midten av 1980-tallet, med tidsserier som beskriver skogens helsetilstand i tid og rom og dokumenterer endringer i skogøkosystemet både på nasjonalt og ...
  • Skogens helsetilstand i Norge. Resultater fra skogskadeovervåkingen i 2012 

   Timmermann, Volkmar; Solheim, Halvor; Clarke, Nicholas; Aas, Wenche; Andreassen, Kjell (Rapport fra Skog og landskap;12/2013, Research report, 2013)
   Kronetilstanden hos gran, furu og bjørk som inngår i den landsrepresentative skogovervåkingen har vært stabil i 2012, og det ble observert færre biotiske og abiotiske skader enn året før. Avsetningen av svoveldioksid og ...
  • Skogressursene langs kysten. Tilgjengelighet, utnyttelse og prognoser for framtidig tilgang 

   Granhus, Aksel; Andreassen, Kjell; Tomter, Stein Michael; Eriksen, Rune; Astrup, Rasmus Andreas (Rapport fra Skog og landskap;11/2011, Research report, 2011)
   I denne rapporten gis en oversikt over den produktive skogen langs kysten, med fokus på ressursgrunnlaget, tilgjengelighet for utnyttelse og hogstaktiviteten de senere årene. Videre presenteres prognoser for framtidig ...
  • Small area estimation of forest attributes in the Norwegian National Forest Inventory 

   Breidenbach, Johannes; Astrup, Rasmus Andreas (Chapter, 2011)
   The Norwegian National Forest Inventory (NNFI) provides estimates of forest parameters on national and regional scales by means of a systematic network of permanent sample plots. One of the biggest challenges for the NNFI ...
  • Snutebilleskader på Vestlandet og i Trøndelag 2009 

   Hanssen, Kjersti Holt (Rapport fra Skog og landskap;01/2010, Research report, 2010)
   De siste årene har det blitt rapportert om stedvis kraftige angrep av gransnutebiller i foryngelsesfelt på Vestlandet og i Trøndelagsfylkene. Vi ønsket derfor å gjennomføre en undersøkelse av snutebilleskader i felt på ...
  • Snutebilleskader på Øst- og Sørlandet 2010 

   Hanssen, Kjersti Holt (Rapport fra Skog og landskap;09/2011, Research report, 2011)
   De siste årene har det blitt rapportert om stedvis kraftige angrep av gransnutebiller i foryngelsesfelt i Norge. En undersøkelse ble utført på Vestlandet og i Trøndelag i 2009, og det var et ønske fra skognæring og ...
  • Solid biofuels from forest - Fuel specification and quality assurance 

   Dibdiakova, Janka; Gjølsjø, Simen; Wang, Liang (Rapport fra skog og landskap;, Research report, 2014)
   Biomass from forestry sector is able to provide an important contribution to meet the government’s targets for increasing bioenergy use. Traditionally it has been stem wood which is used as raw material for energy. For a ...
  • Solid biofuels from forest – fuel specification and quality assurance - Inherent properties of Norway spruce biomass in some geographical locations in South Norway 

   Dibdiakova, Janka; Gjølsjø, Simen; Wang, Liang (Research report, 2013)
   Biomass from forestry sector is able to provide an important contribution to meet the government’s targets for increasing bioenergy use. Traditionally it has been stem wood which is used as raw material for energy. For a ...
  • Sorption behaviour of Scots pine in Northern Europe 

   Feilke, Thorben; Zimmer, Katrin; Fromm, Jana; Larnøy, Erik (Chapter, 2011)
   Wood as a hygroscopic material gains or loses moisture with changes in climate of the surrounding air. The moisture content influences strength properties, hardness, durability and machinability. Therefore the hygroscopicity ...