• Overvåking Vansjø/Morsa 2012-2013. Resultater fra overvåkingen av innsjøer, elver og bekker i perioden oktober 2012 til oktober 2013 

   Skarbøvik, Eva; Haande, Sigrid; Bechmann, Marianne; Skjelbred, Birger; Eggestad, Hans (Bioforsk rapport;9(35) 2014, Research report, 2014-02-28)
   Rapporten gir resultater fra overvåkingen av Vansjø, fire innsjøer oppstrøms i nedbørfeltet, tilførselselver til Storefjorden og tilførselsbekker til vestre Vansjø i perioden oktober 2012 – oktober 2013. Rapporten inneholder ...
  • P-AL status i 11 kommuner i Akershus 

   Øgaard, Anne Falk; Borch, Håkon (Bioforsk rapport;2(133) 2007, Research report, 2007-10-30)
  • P-gjødsling til brokkoli, blomkål, kålrot og isbergsalat. Nye anbefalinger 

   Stubhaug, Erling; Riley, Hugh; Kristoffersen, Annbjørg (Bioforsk Rapport;, Research report, 2015)
   I 2012 ble fosfornormene til hodekål, gulrot og løk nedjustert, og publisert i Gjødslingshåndboka og i en Bioforsk-rapport (7(68)2012). Nå reduseres fosfornormene til brokkoli, blomkål, kålrot og isbergsalat, etter flere ...
  • P-gjødsling til grønnsaker. Evaluering og nye anbefalinger 

   Riley, Hugh; Stubhaug, Erling; Kristoffersen, Annbjørg; Krogstad, Tore; Guren, Gerd; Tajet, Torgeir (Bioforsk rapport;7(68) 2012, Research report, 2012-03)
   Trender og utfordringer ved P-gjødsling til grønnsaker er drøftet og resultater av eldre og nyere norske forsøk med P-gjødsling til grønnsaksarter er presentert. Grønnsaker er en vekstgruppe med varierende rotvekstmønster, ...
  • Partikler i drensvann 

   Eggestad, Hans (Bioforsk rapport;1(93) 2006, Research report, 2006-06-06)
   Tilskudd til endret jordarbeiding blir gjerne prioritert til arealer med høy erosjonsrisiko. Men også drensvann fra flate arealer kan være tydelig påvirket av partikler i avrenningsepiosder. Erosjon på flate arealer er ...
  • Partikler i drensvann. En litteraturundersøkelse 

   Hauge, Atle; Lundekvam, Helge; Eggestad, Hans; Pengerud, Annelene (Bioforsk rapport;2(4) 2007, Research report, 2007-07-12)
   Denne rapporten er en oppsummering av kunnskapstatus knyttet til partikkeltransport i drensvann og omhandler norske undersøkelser og litteratur fra de land som har sammenlignbare jord- og klimaforhold. Det er gjennomført ...
  • Påføring av tjære som tapsforebyggende tiltak i reindrifta 

   Hind, Liv Jorunn; Aanensen, Lise (Bioforsk rapport;6(8) 2011, Research report, 2011-01-14)
   Denne rapporten gir en gjennomgang av utprøving av tjære som et reduserende tiltak mot tap av rein til rovvilt. Forsøket ble finansiert av Fylkesmannen i Finnmark, Reindriftens Utviklingsfond og Fylkesmannen i Nordland. ...
  • Pesticider i grunnvann i jordbruksområder. Resultater fra prøvetaking i 2007 

   Ludvigsen, Gro Hege; Pengerud, Annelene; Haarstad, Ketil; Kværner, Jens (Bioforsk rapport;3(110) 2008, Research report, 2008-08-28)
   Det ble i 2007 gjennomført prøvetaking av grunnvannsbrønner i 9 områder i Norge, med det formål å kartlegge forekomst av pesticider i viktige norske grunnvannsforekomster i tilknytning til jordbruksarealer. I hvert område ...
  • Pesticider i grunnvann i jordbruksområder. Resultater fra prøvetaking i 2009 

   Rød, Line Meinert; Ludvigsen, Gro Hege (Bioforsk rapport;5(43) 2010, Research report, 2010-03-09)
   Det ble i 2009 gjennomført prøvetaking av grunnvannsbrønner i 9 områder i Norge. Prosjektet er en videreføring fra 2007 og 2008 – og har som formål å kartlegge forekomst av pesticider i viktige norske grunnvannsforekomster ...
  • Plantetilgjengelig fosfor i avløpsslam - Testing av analysemetodikk for tilgjengelig fosfor 

   Øgaard, Anne K. Falk (Bioforsk rapport;8(34) 2013, Research report, 2013-02-02)
   Planteopptak av fosfor fra 12 ulike slamtyper er testet i potteforsøk og sammenlignet med fosforopptak fra mineralfosfor. Effektiviteten av fosfor i de ulike slamtypene varierte fra 12 til 39 % av mineralfosfor, beregnet ...
  • Plantevernmidler i grunnvann i jordbruksområder. Resultater fra prøvetaking i 2010 - 2012 

   Roseth, Roger (Bioforsk Rapport; 8(46) 2013, Research report; Report, 2013-06-05)
   I perioden 2010 – 2012 har det blitt gjennomført prøvetaking av grunnvannsbrønner i 9 områder i Norge – Klepp, Kongsberg, Grue, Ullensaker/Nannestad, Nesodden, Larvik, Råde, Grimstad og Overhalla. Prosjektet er en videreføring ...
  • Populasjonsovervåking av brunbjørn 2009-2012: DNA-analyse av prøver samlet i Norge i 2011 

   Tobiassen, Camilla; Brøseth, Henrik; Bakke, Beate Banken; Aarnes, Siv; Hagen, Snorre B.; Eiken, Hans Geir (Bioforsk rapport;7(57) 2012, Research report, 2012-03-28)
   I 2011 ble det for tredje år på rad gjennomført en landsdekkende prøveinnsamling for brunbjørn i det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt. Denne rapporten omhandler DNA-analysen av 1208 prøver (877 ekskrementprøver, ...
  • Populasjonsovervåking av brunbjørn. DNA-analyse av prøver innsamlet i Norge i 2013 

   Aarnes, Siv; Tobiassen, Camilla; Brøseth, Henrik; Bakke, Beate Banken; Hansen, Berit; Spachmo, Bård; Hagen, Snorre; Eiken, Hans Geir (Bioforsk rapport;9(48) 2014, Research report, 2014)
   I 2013 ble det for femte år på rad samlet inn prøver med antatt opphav fra brunbjørn (Ursus arctos) gjennom det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt i Norge. Av de 1222 prøvene som ble samlet inn i 2013 var 806 ...
  • Populasjonsovervåkning av brunbjørn (Ursus Arctos) 2005-2008 

   Bjervamoen, Siv Grete; Eiken, Hans Geir (Bioforsk rapport;2(74) 2007, Research report, 2007-07-06)
  • Populasjonsovervåkning av brunbjørn 2005-2008 : Rapport for Sør-Varanger, Finnmark for 2004 og 2005 

   Eiken, Hans Geir; Wikan, Steinar; Smith, Martin; Jensen, Lars; Brøseth, Henrik; Knappskog, Per; Bjørn, Tor; Ollila, Leif E.; Aspholm, Paul Eric (Bioforsk rapport;1(62) 2006, Research report, 2006-04-11)
   Populasjonsovervåkning av brunbjørn (Ursus arctos) i Sør-Varanger, Finnmark ble gjennomført med hjelp av DNA-analyse av faeces. I 2004 og 2005 ble det samlet inn henholdsvis 104 prøver og 166 prøver, og DNA ble ekstrahert ...
  • Populasjonsovervåkning av brunbjørn 2005-2008: DNA analyse av prøver samlet i Norge i 2008 

   Wartiainen, Ingvild; Tobiassen, Camilla; Brøseth, Henrik; Bjervamoen, Siv Grete; Eiken, Hans Geir (Bioforsk rapport;4(58) 2009, Research report, 2009-04-06)
   I 2008 ble det for første gang i det nasjonale overvåkningsprogrammet for brunbjørn (Ursus arctos) samtidig samlet inn hår- og ekskrementprøver fra alle områder der det tidligere er funnet hunnbjørn i Norge. Det ble samlet ...
  • Populasjonsovervåkning av brunbjørn 2005-2008: Rapport for Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark 2006 

   Eiken, Hans Geir; Bjervamoen, Siv Grete; Smith, Martin; Brøseth, Henrik; Wikan, Steinar; Jensen, Lars; Knappskog, Per; Bjørn, Tor-Arne; Ollila, Leif E.; Aspholm, Paul Eric (Bioforsk rapport;2(47) 2007, Research report, 2007-04-02)
   Populasjonsovervåkning av brunbjørn (Ursus arctos) i Norges fem nordligste fylker ble gjennomført med hjelp av DNA-analyse av ekskrementer og hårprøver. Totalt ble det analysert 750 ulike prøver i undersøkelsen. Av disse ...
  • Populasjonsovervåkning av brunbjørn 2009-2012: DNA analyse av prøver samlet i Norge i 2009 

   Wartiainen, Ingvild; Tobiassen, Camilla; Brøseth, Henrik; Bergsvåg, Mari; Aarnes, Siv; Eiken, Hans Geir (Bioforsk rapport;5(72) 2010, Research report, 2010)
   I 2009 ble det for femte år på rad samlet inn ekskrementer og hårprøver fra brunbjørn gjennom det nasjonale overvåkningsprogrammet for rovvilt. I tillegg ble det samlet inn vevsprøver fra døde bjørner. Innsamlingen i 2009 ...
  • Potensielle miljøeffekter av å tilføre avløpsslam til jordbruksarealer. Resultater fra to feltforsøk i korn, 1. forsøksår 2007 

   Øgaard, Anne Falk; Grønsten, Heidi Anette; Sveistrup, Tore E.; Bøen, Anne; Kværnø, Sigrun; Haraldsen, Trond (Bioforsk rapport;3(59) 2008, Research report, 2008-06-12)
   I denne rapporten presenteres resultater fra to feltforsøk i korn, anlagt på leirjord våren 2007, med tilførsel av tre typer avløpsslam (FREVAR, VEAS, TAU), husdyrgjødsel og mineralgjødsel. Formålet var å undersøke den ...
  • Potetdrank – lokal fôrressurs. Mulegheiter og avgrensingar for auka bruk i storfehaldet på Innherred 

   Nesheim, Lars (Bioforsk rapport;5(175) 2010, Research report, 2010-03-09)
   Ved produksjon av potetsprit vert det att eit flytande biprodukt som vert kalla drank. Dranken inneheld alle dei stoffa i poteta som ikkje er gjæra til alkohol. Praktiske erfaringar har vist at potetdrank er eit smakeleg ...