• Bladlus på korn 

   Andersen, Arild (Grønn kunnskap e;7(104) 2003, Research report, 2003)
   Artikkelen beskriver utseende, biologi, arter, utbredelse, naturlige fiender og kjemisk bekjemlpelse av de økonomisk viktige bladlusene på korn i Norge. Artikkelen er en revidert utgave av Småskrift 10/92.
  • Bladnematoder i jordbær (Aphelenchoides spp.) 

   Salinas, Solveig Haukeland (Grønn kunnskap e;7(105) 2003, Research report, 2003)
   I Norge har vi to viktige arter bladnematoder som skader jordbær: Aphelenchoides fragariae og A. blastophthorus. Sistnevnte forekommer naturlig på en rekke ugrasarter, og er særlig godt utbredt på Vestlandet og i Nord-Norge. ...
  • Bladveps på lind 

   Sagen, Toril; Johansen, Nina S (Grønn kunnskap e;7(102) 2003, Research report, 2003)
   De to siste årene har larver av bladvepsen Caliroa annulipes gjort stor skade på lindetrær i Ås-området. Det er 2 generasjoner per år, den første opptrer på forsommeren, den andre på ettersommeren. Andre generasjon gjør ...
  • Botrytis cinerea (gråskimmel) 

   Talgø, Venche; Stensvand, Arne; Andersen, Morten N. (Grønn kunnskap e;7(101E) 2003, Research report, 2003)
  • Bruk av pelletert og granulert slam i landbruk og grøntanlegg 

   Havstad, Lars T.; Asdal, Åsmund (Grønn kunnskap e;9(124) 2005, Research report, 2005)
   I årene 2004-2005 ble tørket og pelletert/granulert slam fra Arendal, Bekkelaget, Sentralanlegget for Nord-Jæren (SNJ), Gardermoen (kun i 2004), Gjøvik og Larvik (kun i 2004) undersøkt i ulike potte- og feltforsøk på ...
  • Camarosporium sp. 

   Talgø, Venche; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101N) 2003, Research report, 2003)
   Daude topp- og sideknoppar er eit stort problem på fjelledelgran i norske juletrefelt. Ein veit ikkje sikkert kva som er årsaka til knoppdaudinga, men soppen Camarosporium sp. er funnen på to lokalitetar i Rogaland. Frå ...
  • Chrysomyxa abietis (granrust) 

   Talgø, Venche; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101O) 2003, Research report, 2003)
   Granrust angrip nye, mjuke nåler. Ved sterke angrep kan heile årsskota verta gule. Denne rustsoppen kan vera problematisk i juletrefelt. Angrepa aukar som regel til høgare over havet og lenger nord ein kjem.
  • Cryptocline taxicola 

   Talgø, Venche; Ørstad, Kari; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101D) 2003, Research report, 2003)
  • Cytospora sp. 

   Talgø, Venche; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101P) 2003, Research report, 2003)
   Cytospora sp. er ein svak parasitt, men dersom til dømes frost eller insektangrep har såra plantevevet, kan denne soppen føra til daude nåler og kreftsår på ulike edelgranartar.
  • Didymascella thujina (tujasopp) 

   Talgø, Venche; Singh, Helen Myksvoll; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101K) 2003, Research report, 2003)
   Planteklinikken ved Planteforsk Plantevernet får av og til inn prøvar med tujasopp (Didymascella thujina). Siste rapporterte funn var i 2002 på ein hekk av kjempetuja (Thuja plicata ) i Hordaland. Tujasopp kan føra til at ...
  • Driftsformer og skjøtsel i utvikling av landbrukets kulturlandskap. Landskapspleie med beitedyr 

   Rosef, Line (Grønn kunnskap e;8(121) 2004, Research report, 2004)
   Det biologiske mangfoldet økte svakt etter fire år med beite, men svært få av artene som økte i mengde var arter som indikerte ingen bruk av gjødsel og sen slått og/eller beite. Dette tyder på at det er vanskelig å restaurere ...
  • Effekt av ulike konserveringsmetoder for bygg på melkekvalitet i økologisk landbruk 

   Adler, Steffen Andreas; Randby, Åshild Taksdal (Grønn kunnskap e;9(115H) 2005, Research report, 2005)
   Effekten av tre ulike konserveringsmetoder for bygg på fôropptak og melkekvalitet i økologisk landbruk ble testet i et fôringsforsøk med cross over design med tre perioder á en uke. Kyrne ble tildelt 6,0 kg TS (førstekalvskyr ...
  • Erfaringer med rovdyrsikre gjerder i Norge 

   Hansen, Inger; Bjøru, Ronald; Mogstad, Dordi K. (Grønn kunnskap e;8(105) 2004, Research report, 2004)
   Planteforsk Tjøtta fagsenter har på oppdrag fra DN gjort en evaluering av ordningen med rovdyrsikre gjerder som forebyggende tiltak mot rovviltskader i Norge. Datamateriale fra 21 sauebrukere med til sammen 17 gjerdeanlegg ...
  • Evaluation of grants given to maintain semi-natural grasslands in Nord-Trøndelag, Central-Norway 

   Rosef, Line; Bele, Bolette; Norderhaug, Ann; Sterten, Liv Dagny (Grønn kunnskap e;8(118) 2004, Research report, 2004)
   Since 1993, Norwegian governmental subsidies have been applied to preserve valuable semi-natural grasslands in Norway. After 8 years of management and payments, the effects of the subsidies were investigated in the county ...
  • Fagrapport fra konferansen PHYTOPHARM 2004 

   Dragland, Steinar (Grønn kunnskap e;8(120I) 2004, Research report, 2004)
   Artikkelen er skrevet som bakgrunn for innlegg på Nordisk konferanse om produksjon, foredling og salg av urter, Hamar, 23.-24. aug. 2004
  • Fakta om pærebrann 

   Sletten, Arild (Grønn kunnskap e;7(113) 2003, Research report, 2003)
   Bakterien Erwinia amylovora er årsak til sykdommen pærebrann, (på engelsk "fireblight", dansk "ildsot", svensk "päronpest"). Det er en av de mest skadelige sykdommer på eple og pære sett i verdenssammenheng. Den har vært ...
  • Fiberduk og hullplast påvirker avling, kvalitet og overvintring av sitronmelisse 

   Dragland, Steinar; Mordal, Ruth (Grønn kunnskap e;8(120E) 2004, Research report, 2004)
   Artikkelen er skrevet som bakgrunn for innlegg på Nordisk konferanse om produksjon, foredling og salg av urter, Hamar, 23.-24. aug. 2004
  • Finnes det universelle løsninger for restaurering og skjøtsel av kulturmarkene? 

   Bele, Bolette; Rosef, Line (Grønn kunnskap e;9(122) 2005, Research report, 2005)
   Gjengroing er en av de største utfordringene man har i kulturlandskapet i dag. Innslaget av busker og trær bør i seg selv ikke være et kriterium for hvilke områder som er berettiget tilskudd. Det bør være kulturlandskapsverdiene ...
  • Fusarium spp. 

   Talgø, Venche; Henriksen, Birgitte; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101B) 2003, Research report, 2003)
  • Fysiologisk alder hos settepoteter 

   Johansen, Tor Jacob (Grønn kunnskap e;9(114) 2005, Research report, 2005)
   Fysiologisk alder hos settepoteter kan defineres som ”utviklingsstadiet hos en knoll, som er påvirket av kronologisk alder, dyrkings- og lagringsforhold”. Hovedstadiene i denne utviklingen fra fysiologisk ung til gammel ...