Now showing items 181-200 of 229

  • Sammenhengen mellom arealbruk i jordbrukslandskapet og tilstedeværelse av fuglearter 

   Pedersen, Christian; Krøgli, Svein Olav (NIBIO POP;3(11) 2017, Others, 2017-04)
   Intensivt jordbruk eller brakklegging av jordbruksareal blir ofte omtalt som de viktigste årsakene til nedgangen i kulturlandskapsarter av fugl i Europa. Dette er arter der mer enn halvparten av hekkebestanden finnes i ...
  • Satsing på reindrift i NIBIO – utdrag fra vår aktivitet 

   Bjørn, Tor-Arne; Eilertsen, Svein; Hansen, Inger; Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Tenge, Ingrid Midtsundstad; Wagner, Gabriela; Winje, Erlend (NIBIO-pop;7(3) 2021, Journal article, 2021-02)
   NIBIO er et statlig forskningsinstitutt som driver med forskning, utviklingsarbeid og informasjonsformidling knyttet til primærnæring og utmarksbruk.
  • Skjøtselsråd for dragehode (Dracocephalum ruyschiana) 

   Berland, Tonje; Daugstad, Kristin; Enzensberger, Tanaquil; Høitomt, Geir; Larsen, Bjørn Harald; Sickel, Hanne (NIBIO POP;5(4) 2019, Journal article, 2019)
   Har du sett den særegne og vakre planten dragehode noen gang? Kanskje er du en av de heldige som har opplevd de dypblå blomstene på et av denne plantens få voksesteder? Dragehode er nemlig en meget sjelden plante i Norge. ...
  • Skogskjøtsel av ask 

   Andreassen, Kjell (NIBIO POP;3(7) 2017, Others, 2017-02)
   Ask har et samlet volum på ca 3 millioner m3 i Norge, men utgjør bare 1 % av lauvtreressursene i landet. Treslaget er likevel en verdifull ressurs som brukes til mange spesialprodukter siden den har gode styrkeegenskaper, ...
  • Slåttemark – et blomstrende matfat og leveområde for pollinatorer. Enkle pollinatorvennlige skjøtsels tiltak 

   Johansen, Line; Wehn, Sølvi; Can, Julio Morales; Henriksen, marie; Kallioniemi, Eveliina; Vesterbukt, Per; Grenne, Synnøve (Journal article, 2020-01)
  • Slåttetradisjoner – med eksempler fra Telemark og Møre og Romsdal 

   Svalheim, Ellen; Bele, Bolette (NIBIO POP;3(9) 2017, Others, 2017-03)
  • Soil classifcation and user-friendly soilmaps 

   Nyborg, Åge Arild; Olsen, Hilde (NIBIO POP;2(11) 2016, Others, 2016)
   Soil names from the soil classi cation systems are too complicated to decipher for most of our soil map users. To reach out to potential users of soil information, apart from people working with soil erosion related issues, ...
  • Soppsjukdommer i oljevekster 

   Brodal, Guro; Ficke, Andrea; Abrahamsen, Unni; Strand, Einar; Waalen, Wendy (NIBIO POP;4(18) 2018, Others, 2018-06)
   For å unngå store avlingstap på grunn av sjukdommer, bør det gå 6 – 8 år mellom hver gang det dyrkes oljevekster på et skifte.
  • Soppsykdommer i jordbær og fungicidresistens 

   Nielsen, Katherine Ann Gredvig; Stensvand, Arne; Haslestad, Jørn (NIBIO POP;5(38) 2019, Journal article, 2019-12)
  • Spredning av askeskuddsjuke i Europa og Norge 

   Solheim, Halvor; Hietala, Ari Mikko (NIBIO POP;3(4) 2017, Others, 2017-02)
   Askeskuddsjuke har spredd seg med rekordfart i Europa og i Norge. Ask (Fraxinus excelsior) er meget sensitiv for denne nye sjukdommen. De aller fleste områder i Europa med dette treslaget er nå infisert med sekksporesoppen ...
  • Store utmarkseiendommer mangler matrikkelnummer og opplysninger om eiere 

   Mathiesen, Henrik Forsberg (NIBIO POP;2(37) 2016, Others, 2016-12)
   Matrikkelen, det nasjonale registeret for eiendom, adresser og bygninger, inneholder feil og mangler som kan utgjøre vesentlige barrierer for omsetning, næringsutvikling og vern av natur og kulturminner på eiendommer med ...
  • Strategi for økt matproduksjon i Gjemnes kommune 

   Bergslid, Rose (NIBIO POP;2(3) 2016, Others, 2016)
   Økt matproduksjon basert på norske ressurser er en kjent målsetting i norsk landbrukspolitikk, men er vi i stand til å innfri målet? Med det som bakgrunn tok Gjemnes Bondelag og Gjemnes og Tingvoll Bonde- og Småbrukarlag ...
  • Strukturkalking 

   Øgaard, Anne Falk (NIBIO POP;5(16) 2019, Others, 2019-04)
  • Størrelse på jordstykker fra ulike datakilder 

   Stokstad, Grete; Krøgli, Svein Olav (NIBIO POP;2(19) 2016, Others, 2016-04)
   Vi har sammenlignet størrelsen på jordstykker basert på to ulike kartdata, det vil si basert på kartlegging av arealet på to forskjellige måter: Jordstykkestørrelse basert på arealressurskartet AR5 og jordstykkestørrelse ...
  • Sørhjort. Hjortens arealbruk i Agder og Telemark 

   Meisingset, Erling L.; de Boer, Anne (NIBIO POP;6(1) 2020, Journal article, 2020-03)
   Hjortebestanden har økt i størrelse de siste 40 årene, og hjorten har stadig inntatt nye områder i Sør-Norge. Siden år 2000 er fellingen av hjort om lag fem-doblet i Telemark, mens den i Agder er tidoblet. Bestandstettheten ...
  • Tap av jord som følge av flom og ras. Hva vet vi og hva kan gjøres? 

   Skarbøvik, Eva; Kjeve, Marit Ness; Kollerud, Johan; Skallebakke, O.P; Staubo, Inger; Stolte, Jannes; Øygarden, Lillian (NIBIO POP;1(11) 2015, Others, 2015)
   Tap av jord som følge av flom og ras er en problemstilling som kan bli stadig mer aktuell i Norge hvis klimascenarier med hyppigere og mer intens nedbør slår til. Flomskader i Norge regnes ofte i form av tap av fast eiendom ...
  • Tap av lam på beite - sammenheng mellom slippvekt og predasjon av jerv, gaupe og rødrev 

   Rødven, Rolf; Hansen, Inger (NIBIO POP;1(4) 2015, Others, 2015-12)
   Nesten to millioner søyer og lam blir sluppet på utmarksbeite i Norge hvert år. Rundt 125 000 av disse kommer ikke tilbake om høsten. Mortalitet grunnet predasjon av fredet rovvilt er økende i mange områder, og miljøforvaltningen ...
  • Tekstur i plogsjiktet 

   Nyborg, Åge Arild; Olsen, Hilde (NIBIO POP;2(12) 2016, Others, 2016)
   Jordas tekstur er den prosentvise fordelingen av partikkelstørrelsene sand, silt og leir. Tekstur deles inn i klasser som hver har et betegnende navn. Trekantdiagrammet neden- for viser hvordan teksturklassene er inndelt.
  • Temperaturendringer, plantevekst og avrenning 

   Bechmann, Marianne; Eggestad, Hans (NIBIO POP;2(2) 2016, Others, 2016-01)
   Globale klimaendringer vil ifølge nasjonale nedskalerte klimascenarioer føre til at årsmiddeltemperaturen i Norge kan stige med 2,7 °C fra perioden 1971-2000 til perioden 2071-2100, mest i vintermånedene og minst om sommeren ...
  • Tett mosedekke og frøspiring i artsrike slåttemarker 

   Bele, Bolette; Grenne, Synnøve; Hovstad, Knut Anders; Grøtta, Maud (NIBIO POP;5(26) 2019, Journal article, 2019-06)
   Semi-naturlige kulturmarker som holdes i hevd ved hjelp av slått og beiting er ofte svært artsrike. Ved at produksjonen i kulturmarksengene høstes årlig, legges forholdene godt til rette for mange små og konkurransesvake ...