Now showing items 89-108 of 229

  • Hagemarkskog – beiter som sikrer mat og mangfold 

   Kapfer, Jutta; Haugen, Finn-Arne; Sickel, Hanne (NIBIO POP;6(19) 2020, Journal article, 2020-04)
   Hagemarkskog er en unik og estetisk vegetasjonstype med høy verdi for husdyrbeiting og biologisk mangfold. Den oppstår i gårds- og seternære skogsområder som over lang tid har vært nyttet til husdyrbeiting, og ulike former ...
  • Horn i østlandsk rødkolle 

   Holene, Anna Caroline; Sæther, Nina Alvilde Hovden (NIBIO-pop;7(21) 2021, Journal article, 2021-06)
   Eiere av østlandsk rødkolle har erfart at enkelte kalver får nyvler og noen får til og med horn. Det skal ikke forekomme i en kollet rase og derfor har det vært stilt spørsmål ved hvordan slikt kan skje.
  • Hundegras og flerårig raigras i blandinger til hyppig høsting 

   Langerud, Anne; Bakken, Anne Kjersti (NIBIO POP;4(30) 2018, Journal article, 2018-12)
   Flerårig raigras passer godt i eng som høstes ofte for å gi lettfordøyelig grovfôr. I store deler av landet er det stor risiko for at det går ut om vinteren. Likevel er det interesse for å finne smarte måter å utnytte dets ...
  • Hva betyr nydyrking for vannmiljøet? 

   Bechmann, Marianne; Skarbøvik, Eva (NIBIO pop;6(41) 2020, Journal article, 2020-11)
   Nydyrking skal bidra til å gjøre mer areal tilgjengelig til matproduksjon eller annen jordbruksproduksjon. Nydyrking av arealer går på bekostning av skog og utmark. Det er større næringsstoffavrenning fra jordbruksarealer ...
  • Hvilket jordbrukslandskap foretrekkes i kornområdene på Østlandet? 

   Stokstad, Grete; Dramstad, Wenche; Krøgli, Svein Olav (NIBIO-pop;8(1) 2022, Journal article, 2022-02)
   Vi har undersøkt allmenhetens preferanser for landskapselementer i det storskala jordbrukslandskapet på Østlandet. Preferanseverdiene var høyere der hvor landskapselementer visuelt deler opp ensartede jordstykker i mindre ...
  • Hvordan måle bærekraft i jordbruket? 

   Martinez, Gesine Jimenez; Eiter, Sebastian (NIBIO POP;3(17) 2017, Others, 2017-06)
   Jordbruksnæringen står overfor store utfordringer både i Norge og internasjonalt: Den viktigste oppgaven er å produsere mat i samsvar med lov- og regelverk om dyrevelferd, klima- og miljøvern. Samtidig stilles det krav til ...
  • Hvordan måle bærekraft i jordbruket? 

   Martinez, Gesine Jimenez; Eiter, Sebastian (NIBIO POP;3(17) 2017, Others, 2017-06)
   Jordbruksnæringen står overfor store utfordringer både i Norge og internasjonalt: Den viktigste oppgaven er å produsere mat i samsvar med lov- og regelverk om dyrevelferd, klima- og miljøvern. Samtidig stilles det krav til ...
  • Hvordan redusere risiko for mykotoksiner i korn? 

   Hofgaard, Ingerd Skow; Aamot, Heidi Udnes; Brodal, Guro; Lundon, Aina; Hjelkrem, Anne-Grete Roer; Lillemo, Morten; Strand, Einar (NIBIO-POP;6(40) 2020, Journal article, 2020-12)
   Aksfusariose er en kornsjukdom som kan angripe alle kornarter. Sjukdommen forårsakes av sopparter innen slekta Fusarium. Ulike Fusarium-arter kan produsere en rekke forskjellige mykotoksiner (soppgifter). Grenseverdier for ...
  • Hvordan skjøtte kystlynghei for hubro? 

   Thorvaldsen, Pål; Velle, Liv Guri (NIBIO POP;3(28) 2017, Others, 2017-11)
   I en kombinert litteratur og feltstudie har NIBIO Tjøtta i samarbeid med Møreforsking Ålesund belyst problematikken rundt sårbare, bakkehekkende fugler med leveområde i kystlynghei. En av disse artene er hubro (Bubo bubo) ...
  • Hvordan står det til med byenes grønne mellomrom? 

   Kapfer, Jutta; Fjellstad, Wendy Jane (NIBIO POP;2(30) 2016, Others, 2016-10)
   Stadig flere nordmenn bor og jobber i byer og tettsteder. Behovet for nye bygninger er derfor stort, noe som medfører at grønne områder her er under konstant utbyggingspress. Samtidig har slike områder flere viktige ...
  • HVORDAN STÅR DET TIL PÅ SETRA? Bruken av setrene i dag 

   Stensgaard, Kari (NIBIO POP;5(9) 2019, Journal article, 2019-02)
   Den tradisjonelle seterdrifta har lenge vært i tilbakegang, men seterlandskapet er høyt verdsatt som fritidsområde. Konsekvenser av bruksendringen er beitelandskap som gror igjen, seterbygninger som endres eller forfaller, ...
  • Hvordan står det til på setra? Bygningsmiljøer 

   Stensgaard, Kari (NIBIO POP;3(29) 2017, Others, 2017)
   Seterhusene er våre siste håndfaste vitner om levemåten på setra og er kulturminner av stor verdi. Den tradisjonelle seterdrifta er sterkt redusert og setrene brukes nå mest til rekreasjon. Bruksendringen har hatt stor ...
  • Hvordan står det til på setra? Seterstuer 

   Stensgaard, Kari (Journal article, 2019)
   Stua, eller selet, er budeias bolig. Her foregikk også produksjon og lagring av melkeprodukter. Der setringen har opphørt brukes gjerne selet videre som fritidsbolig, men mange sel er fjernet og erstattet av hytter.
  • Hvordan unngå spredning av farlige planteskadegjørere 

   Vennatrø, Marit Skuterud; Molteberg, Eldrid Lein; Glorvigen, Borghild; Broen, Jan Arne (NIBIO-pop;6(46) 2020, Journal article, 2020-12)
   Bekjemping av etablerte planteskadegjørere er tidkrevende og kostbart. Forebyggende og systematisk arbeid for å begrense spredningen av farlige skadegjørere kan spare næringa for store summer. Denne veilederen gir oversikt ...
  • Høstsådd rug til sauebeite i fjellbygdene 

   Todnem, Jørgen; Lunnan, Tor (NIBIO POP;4(27) 2018, Journal article, 2018-12)
  • Innmarksbeite til sau i fjellbygdene 

   Todnem, Jørgen; Lunnan, Tor (Journal article, 2020)
   I fjellbygdene er gode gårdsnære beiter vår og høst en nøkkelfaktor i saueholdet for god utnytting av utmarksbeitet, og tilfredsstillende lammevekter om høsten. Ved liten tilgang på fulldyrka beite, kan innmarksbeite gi ...
  • Invasive species - both a global and local problem 

   Taff, Gregory; Meier, Sophie (NIBIO POP;3(8) 2017, Others, 2017-02)
  • Jorda i Farsund Jordsmonndata i praksis 

   Ulfeng, Hege; Svendgård-Stokke, Siri (NIBIO POP;5(21) 2019, Journal article, 2019-05)
  • Jorda i Farsund Jordsmonnets egenskaper 

   Nyborg, Åge Arild (NIBIO POP;5(32) 2019, Journal article, 2019-10)
   Farsund er Vest-Agders største jordbrukskommune med 25 km2 fulldyrket jord og 0,67 km2 overflatedyrket jord. Det meste av jordbruksarealet ligger på Lista som kan sies å være Jæ-ren i miniatyr. Våren 2017 ble 21,1 km2 ...
  • Jorda i Hå - Jordsmonndata i praksis 

   Ulfeng, Hege (NIBIO POP;4(8) 2018, Others, 2018-03)
   Hå kommune tar førsteplassen på mer enn et område. Den er Rogalands største jordbrukskommune, har flest melkekyr i hele landet og Norges største meieri. Men det å være størst gir også utfordringer. Når stordrift skal forenes ...